ชุมนุม A-MATH
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22697 เด็กชายชัยชนะ เกษไตรย์กุล ม.1/1
2 22699 เด็กชายพัทธดนย์ สิงห์เวียง ม.1/1
3 22700 เด็กชายพีรัลวิชญ์ เสาวมาลย์ ม.1/1
4 22704 เด็กชายอัมรินทร์ บุตรสิงห์ ม.1/1
5 22864 เด็กชายเกียรติวงศ์ เจนเจตวิทย์ ม.1/5
6 22884 เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีกระสอน ม.1/5
7 22962 เด็กชายธนากร ปิ่นทศิริ ม.1/7
8 22967 เด็กชายวัชรวิชญ์ จันลา ม.1/7
9 22969 เด็กชายศิวกร ธานีตระกูล ม.1/7
10 23115 เด็กชายณัฐภัทร ดีมาก ม.1/11
11 23121 เด็กชายปาณชัย ศรีสมเภา ม.1/11
12 23123 เด็กชายศตายุ อินใหญ่ ม.1/11
13 23135 เด็กหญิงฐิติวรดา บัวเถื่อน ม.1/11
14 23137 เด็กหญิงณัฐณิชา ทาคำสุข ม.1/11
15 22193 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ประสิทธิ์ ม.2/1
16 22257 เด็กชายจิราวัตร ประสิทธิ์ ม.2/3
17 22259 เด็กชายเทวินทร์ สุหงษ์สา ม.2/3
18 22260 เด็กชายธีรพจน์ สินเธาว์ ม.2/3
19 22261 เด็กชายธีรสิทธิ์ น้ำแก้ว ม.2/3
20 22262 เด็กชายนรบดี ชำนินา ม.2/3
21 22263 เด็กชายนาวิน ว่องวิการ ม.2/3
22 22267 เด็กชายพิริยพงศ์ ศรลัมพ์ ม.2/3
23 22268 เด็กชายภูริวัฒน์ บุตรลพ ม.2/3
24 22269 เด็กชายภูวิศ แย้มหนองเต่า ม.2/3
25 22270 เด็กชายศุภวิชญ์ พันธุยี่ ม.2/3
26 22271 เด็กชายธณัช ศรีฉ่ำ ม.2/3
27 22273 เด็กชายสรวิชญ์ สิทธิอินทร์ ม.2/3
28 22298 เด็กชายกิตติศักดิ์ พิลึกฤเดช ม.2/4
29 22315 เด็กชายวีรภัทร ชมภู่ ม.2/4
30 23051 เด็กชายกษิเดช มีสวัสดิ์ ม.2/4
31 22339 เด็กชายจิราวุฒิ รอดจิตร์ ม.2/5
32 22349 เด็กชายภาณุวัฒน์ คันทคง ม.2/5
33 22381 เด็กชายณัฐพล บุญชื่น ม.2/6
34 22394 เด็กชายอนุชา ปิยะศรี ม.2/6
35 22448 เด็กหญิงภิคัมพร นาคกระจ่าง ม.2/7
36 21728 เด็กหญิงณัฐริกา บุญมา ม.3/3
37 21874 เด็กชายปฏิพัทธิ์ เหลือน้อย ม.3/7
38 20580 นางสาวทิพาวรรณ วิเศษกิจ ม.5/3
39 22615 นางสาวรัตศุภา ศิลป์ประสม ม.5/3
40 23223 นางสาวกชกร ทองโสภา ม.5/5