ชุมนุม SUDOKU
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22698 เด็กชายปกป้อง นิลยี่เรือ ม.1/1
2 22714 เด็กหญิงธัญชนก เจตกสิกิจ ม.1/1
3 22716 เด็กหญิงปพิชญา กองศรี ม.1/1
4 22722 เด็กหญิงมาลีวรรณ โกสาแสง ม.1/1
5 22750 เด็กหญิงทิพย์สุดา นาคสิงห์ ม.1/2
6 22818 เด็กชายกาญจนวัฒ โพธิ์ทอง ม.1/4
7 22820 เด็กชายคมสัน เปาจีน ม.1/4
8 22829 เด็กชายธนวัฒน์ กีตา ม.1/4
9 22842 เด็กชายศุภณัฐ พูลเขตกิจ ม.1/4
10 22859 เด็กหญิงสุรางค์พิมล ไกรชุมพล ม.1/4
11 22990 เด็กหญิงพัทธนันท์ สมประสงค์ ม.1/7
12 22995 เด็กหญิงโสภานุช อินต๊ะอุ่นวงศ์ ม.1/7
13 23094 เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์ คลองน้อย ม.1/10
14 23151 เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำสมจิตร ม.1/11
15 22309 เด็กชายปรเมษฐ์ ทุ่งทอง ม.2/4
16 21792 เด็กชายธีรภัทร เเก้วกัณหา ม.3/5
17 21798 เด็กชายรพีภัทร์ ขำคล้าย ม.3/5
18 21799 เด็กชายวทัญญู หัสเทวา ม.3/5
19 21171 นายศิษฎา โต๋วสัจจา ม.4/2
20 21406 นายสุรพงษ์ เพ็งพะยม ม.4/2
21 21327 นายวิทวัส ศรีเดช ม.4/3
22 21447 นายสุธิพงษ์ สุวรรณศรี ม.4/3
23 21321 นายกันตพงศ์ ตั้งเชยวิไล ม.4/4
24 21380 นางสาวณัฐชา ชัยมงคล ม.4/7
25 21499 นางสาวสรัลดา กำไลแก้ว ม.4/7
26 23194 นางสาวรุ่งรวี พวงทอง ม.4/7
27 20107 นายพีรวิชญ์ พันธ์มหา ม.6/5
28 20190 นายธาตรี แสงสุย ม.6/5
29 20127 นางสาวพิชญาภา สุวรรณโชติ ม.6/5
30 20394 นางสาวญาตาวี อิสริยะวิญญู ม.6/5
31 20399 นางสาวเพ็ญพิชชา ชื่นชม ม.6/5
32 20401 นางสาวสอง ธัญญเจริญ ม.6/5
33 22080 นางสาวสุภาพร ใจดี ม.6/5
34 22081 นางสาวอรอุมา มวลไธสง ม.6/5
35 20137 นางสาวสุภัสสร ชมภูกาศ ม.6/7