ชุมนุม GSP MATH GAME
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22360 เด็กหญิงกิรณา พรมมิ ม.2/5
2 22365 เด็กหญิงณิชกานต์ ทับทิมศรี ม.2/5
3 22369 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีขำ ม.2/5
4 22370 เด็กหญิงแพรวา มูลวงศ์ ม.2/5
5 23059 เด็กหญิงทิพธัญญา เกษร ม.2/5
6 22572 เด็กชายธนภัทร พัฒโนทัย ม.2/11
7 22574 เด็กชายธีรภัทร ปานเลิศ ม.2/11
8 23220 เด็กชายภูวิศ เพ็ญเขตรกรณ์ ม.2/11
9 21322 นายกิตตินันท์ พฤทธิ์ลักษมี ม.4/3
10 20827 นางสาวนภสร ระวิวรรณ ม.5/4
11 20829 นางสาวเบญญาภา เปรื่องประสพ ม.5/4
12 20723 นายภัทรพล คุชิตา ม.5/6
13 20851 นายยศกร พูลสมบัติ ม.5/6
14 20296 นายชลากร หงษ์ยิ้ม ม.6/1
15 20306 นายปุณณภพ ฤทธิ์บุญ ม.6/1
16 20307 นายภีรนันท์ ปานเลิศ ม.6/1
17 20299 นายณัฐพงษ์ พุ่มนวล ม.6/2