ชุมนุม เวทคณิต
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22954 เด็กชายกิตติภูมิ วงษ์อุปปา ม.1/7
2 22265 เด็กชายปวริศร์ น้ำแก้ว ม.2/3
3 22281 เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์ศรีแก้ว ม.2/3
4 22435 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเขตรการ ม.2/7