ชุมนุม คิดเลขเร็ว
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22994 เด็กหญิงศศิลดา รัดรอดกิจ ม.1/7
2 23131 เด็กหญิงจารุวรรณ์ บุตรดี ม.1/11
3 23143 เด็กหญิงภัทรวดี ปานเจริญ ม.1/11
4 22204 เด็กหญิงชลธิชา พันธุ์แก้ว ม.2/1
5 22258 เด็กชายเจษฎา กลิ่นจุ้ย ม.2/3
6 22342 เด็กชายตะวัน รุททองจันทร์ ม.2/5
7 22346 เด็กชายนฤดม ปัทมรัตน์ ม.2/5
8 22348 เด็กชายปัญญา สาสิล ม.2/5
9 22354 เด็กชายศิรภัทร บูรพา ม.2/5
10 22372 เด็กหญิงวรวลัญช์ ว่องวิการณ์ ม.2/5
11 21685 เด็กหญิงปนัตตา พาทปรีดา ม.3/2
12 21700 เด็กหญิงสุชาวดี สินสิงห์ ม.3/2
13 21882 เด็กหญิงณัชชา สุวาท ม.3/7
14 21883 เด็กหญิงณัฐนารี กล้ากสิกิจ ม.3/7
15 21886 เด็กหญิงธนาพร นวลนางแย้ม ม.3/7
16 21889 เด็กหญิงปลายฝน อยู่พุ่ม ม.3/7
17 21890 เด็กหญิงปัณณภัทร์ สิทธิทูล ม.3/7
18 21898 เด็กหญิงรสสุคนธ์ โสภณอดิศักดิ์ ม.3/7
19 21900 เด็กหญิงรุจีรา เพ็ญเขตรวิทย์ ม.3/7
20 21901 เด็กหญิงวรรณวิสา ปัญญาไข ม.3/7
21 21902 เด็กหญิงวริยา สุดตามัย ม.3/7
22 21933 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณวิชนีย์ ม.3/8
23 21939 เด็กหญิงรังสิมา สมศรี ม.3/8
24 21416 นางสาวนลินทิพย์ พร้อมพลากร ม.4/1
25 21270 นางสาวพิตตินันท์ อนุสรประชา ม.4/3
26 21479 นางสาวกฤษณา ประสิทธิการ ม.4/3
27 23197 นายวีรพัฒน์ แก้วสะเทือน ม.4/8
28 22614 นางสาวดวงมณี สังฆะพงศ์ ม.5/3