ชุมนุม ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22784 เด็กชายวันชนะ ตู้วงษา ม.1/3
2 22274 เด็กหญิงกรรณิการ์ พินิจเกษร ม.2/3
3 22288 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ เปี่ยมศิริ ม.2/3
4 22291 เด็กหญิงวณิชยา ฮาดสม ม.2/3
5 22293 เด็กหญิงศศิชา อิ่มรัง ม.2/3
6 22377 เด็กชายกรวิชญ์ ทาจวง ม.2/6
7 22378 เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนศรี ม.2/6
8 22379 เด็กชายกลวัชร ตันหยง ม.2/6
9 22380 เด็กชายณัฐดนัย ศรีเดช ม.2/6
10 22382 เด็กชายธนกร สุวัส ม.2/6
11 22383 เด็กชายธนันธร มัชบาล ม.2/6
12 22385 เด็กชายธีร์ดนัย ปานทอง ม.2/6
13 22386 เด็กชายบูรณ์พิภพ พรมบุตร ม.2/6
14 22387 เด็กชายภูมิรพี หัยภาค ม.2/6
15 22388 เด็กชายราชัน อยู่โต ม.2/6
16 22390 เด็กชายสรวิศ พูลเพิ่ม ม.2/6
17 22391 เด็กชายสรวิศ แรงกสิวิทย์ ม.2/6
18 22393 เด็กชายอนิสรณ์ อินทจร ม.2/6
19 22410 เด็กหญิงรดา ศรีสุวอ ม.2/6
20 22554 เด็กหญิงกุลิสรา รอดดงไร ม.2/10
21 22566 เด็กหญิงสุชัญญา อินทสิทธิ์ ม.2/10
22 21711 เด็กชายพชร เลากสิกรรม ม.3/3
23 21713 เด็กชายพีรวิชญ์ ธนณัฐเชาวกรกุล ม.3/3
24 21715 เด็กชายภีมวัจน์ บุญมี ม.3/3
25 21722 เด็กหญิงกนกพร ฐิติธนกิจจาพร ม.3/3
26 21723 เด็กหญิงกมลวรรณ ชำนาญเขตรกรณ์ ม.3/3
27 21725 เด็กหญิงขนิษฐา เรืองศรี ม.3/3
28 21730 เด็กหญิงธนวันต์ พุ่มพงษ์ ม.3/3
29 21732 เด็กหญิงนภสชล เนียมสันเทียะ ม.3/3
30 21736 เด็กหญิงภัทรวดี ห่วงอาษา ม.3/3
31 21737 เด็กหญิงรุ่งนภา โอ้ระลึก ม.3/3
32 21738 เด็กหญิงวรัญญา โรจรัตน์ ม.3/3
33 21740 เด็กหญิงสุชาวดี พินผ่อง ม.3/3
34 23221 เด็กหญิงสินาวรรณ์ วรกุลวรรธนะ ม.3/3
35 20653 นางสาวกัณภิรมย์ เจียงธนาโรจน์ ม.5/3
36 20655 นางสาวจริยาภรณ์ ฉัตรสุริยากรณ์ ม.5/3
37 20637 นายณัฐวุฒิ มีสิน ม.5/4
38 20673 นางสาวอัญชลิกา รัตนสูตร ม.5/4
39 20640 นายบุรุษกร สกลรัตน์ ม.5/9
40 20658 นางสาวณัฐชา วรรณพฤกษ์ ม.5/9