ชุมนุม ธุรกิจศิลป์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22087 นายพงศธร จบศรี ม.6/11
2 20210 นางสาวจุฑามาศ ปิตานัง ม.6/11
3 20213 นางสาวพรไพลิน ทรงพระ ม.6/11
4 21065 นางสาวเนตรนภา ชาสุดทะศรี ม.6/11
5 22146 นางสาวกนกวรรณ บุญลือ ม.6/11
6 22147 นางสาวกนิษฐา อภัย ม.6/11
7 22150 นางสาวปาลิสา สนธิ์ชัย ม.6/11
8 22154 นางสาวเมษา ไทยขำ ม.6/11
9 22157 นางสาววิลาวัลย์ งามวงษ์วาน ม.6/11
10 22160 นางสาวศุภาวดี วารศรี ม.6/11
11 22163 นางสาวสุกัญญา สว่างใจ ม.6/11
12 22164 นางสาวสุชาดา พุ่มทอง ม.6/11
13 22167 นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวง ม.6/11
14 22169 นางสาวอรณิชา มงคล ม.6/11