ชุมนุม Analysis English Test
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20583 นางสาวพฤกษา เรืองศรี ม.5/2
2 20820 นางสาวชยุตรา แจ่มฟ้า ม.5/2
3 20571 นายเสฎฐวุฒิ เหลืองเลิศขจร ม.5/3
4 20660 นางสาวณิชาภัทร เหล่ายัง ม.5/3
5 20609 นางสาวชาลิสา โกมล ม.5/5
6 20627 นางสาวสุภรัตน์ ดิษผล ม.5/5
7 20777 นางสาวทิพปภา สังข์ชัย ม.5/5
8 20887 นางสาวณัชชา เพ็งพันธ์ ม.5/5
9 20899 นางสาวศุภิสรา อุทัยสุขสมบูรณ์ ม.5/5
10 20903 นางสาวอรรวรรยา เณรทอง ม.5/5
11 22622 นางสาวจิราวรรณ สุขเสือ ม.5/5
12 22623 นางสาวจุฑาทิพย์ วุฒินาม ม.5/5
13 22627 นางสาววิชิดา สุขรินทร์ ม.5/5
14 22644 นางสาวอารยา ดีเทียน ม.5/7
15 20308 นายรัชพล ยิ้มพะ ม.6/1
16 20321 นางสาวธัญญุตา กมลรัตนกุล ม.6/2
17 20385 นายสรนนท์ สุพัฒน์ ม.6/3
18 20391 นางสาวกาญจนา สอนอ้อย ม.6/4
19 20402 นางสาวหทัยทิพย์ เก่งเขตรกรณ์ ม.6/4