ชุมนุม Eng Dance Union(EDU)
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22286 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงอ่อน ม.2/3
2 22292 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ทองบุญ ม.2/3
3 22294 เด็กหญิงศศิพิมพ์ แตงทองคำ ม.2/3
4 21650 เด็กหญิงนฤภร เชยชม ม.3/1
5 21811 เด็กหญิงปมัญญา อุดมศรี ม.3/5
6 21812 เด็กหญิงปาริฉัตร รุ่งศรี ม.3/5
7 21813 เด็กหญิงปิยวรรณ ตันเปรมวงษ์ ม.3/5
8 22040 เด็กหญิงปณิฎาภา โสภา ม.3/11
9 21294 นางสาวกิตติกา ปัทมเบญจกุล ม.4/7
10 21297 นางสาวจิรภิญญา หลวงไกรลาศ ม.4/7
11 20587 นางสาววิริยาพร ขุนเณร ม.5/2
12 20588 นางสาวศิวพร จินกสิกิจ ม.5/2
13 20742 นางสาวเบญญาภา พูลศรี ม.5/2
14 20821 นางสาวฐานิกา เขียวเกษม ม.5/2
15 20833 นางสาวสร้อยสุดา ปั้นเนตร ม.5/2
16 20556 นายชญานิตพล เคนทอง ม.5/3
17 20761 นายทักษ์ดนัย เกษศรีรัตน์ ม.5/6
18 22652 นายสิรภพ ทองปลาย ม.5/9
19 20187 นายธนกร เอกวุธ ม.5/11
20 20158 นายสุวัฒน์ ขาวพันธุ์ ม.6/2
21 20151 นายภูตะวัน ปานมี ม.6/3
22 20268 นางสาวกนิษฐา สุกใส ม.6/7
23 20281 นางสาวณิชา ทองคำ ม.6/7
24 20283 นางสาวนันทิตา พิลึก ม.6/7
25 20292 นางสาวสิริวิมล บัวเกตุ ม.6/7
26 22095 นางสาวสิวเฉ่ง หยู่ ม.6/7
27 20336 นายปุญญพัฒน์ บุญตา ม.6/8
28 20147 นายธีรภัทร์ วัฒนกสิกรรม ม.6/9
29 20160 นายอัคคเดช ดีพิจารณ์ ม.6/9
30 20286 นางสาวพันธิสา จุทัย ม.6/9