ชุมนุม English is Fun 1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23042 เด็กชายกิตชนะ ต่างทอง ม.1/9
2 23043 เด็กชายกิตติพัฒน์ ทวีกสิกรรม ม.1/9
3 23045 เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญประเสริฐ ม.1/9
4 23046 เด็กชายชยพล บุญกมุติ ม.1/9
5 23047 เด็กชายปัณฑธร เก่งกิจการ ม.1/9
6 23048 เด็กชายปิยังกูร ชัยสวัสดิ์ ม.1/9
7 23049 เด็กชายวีรภัทร งามพาลา ม.1/9
8 23050 เด็กชายศุภณัฐ วันดี ม.1/9
9 23052 เด็กหญิงเจนจิรา มงคลนาม ม.1/9
10 23055 เด็กหญิงนาฏกาญจน์ นิพรรัมย์ ม.1/9
11 23057 เด็กหญิงปรายธัญวา ชูประเสริฐ ม.1/9
12 23058 เด็กหญิงพัฏชรดา สาระมูล ม.1/9
13 23063 เด็กหญิงหัทยา รัตตะประทุม ม.1/9
14 23064 เด็กหญิงอภิชญาดา เข้มแข็ง ม.1/9
15 23065 เด็กหญิงอริสา สังข์ชัย ม.1/9
16 23066 เด็กหญิงออมสิริ เงียบกระโทก ม.1/9