ชุมนุม English is fun 3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21947 เด็กชายกษิดิศ ธัญญเจริญ ม.3/9
2 21948 เด็กชายปัณณวิทญ์ พูลพิพัฒน์ ม.3/9
3 21949 เด็กชายพบธรรม อักษรสารสิทธิ์ ม.3/9
4 21950 เด็กชายภัครวรรธน์ อัจฉริยะเกียรติ ม.3/9
5 21951 เด็กชายภีมวิชญ์ พุ่มน้อย ม.3/9
6 21952 เด็กชายภูริภัทร มาอนันต์ ม.3/9
7 21953 เด็กชายยศณวัฒน์ อ่อนจันทร์ ม.3/9
8 21954 เด็กชายวุฒิภัทร กาวิละ ม.3/9
9 21955 เด็กหญิงกชมาศ เกษม ม.3/9
10 21956 เด็กหญิงจิรนันท์ ดาวตุ่น ม.3/9
11 21957 เด็กหญิงณัฐชญา ประสิทธิ์ ม.3/9
12 21958 เด็กหญิงณัฐวิภา พิกุลทอง ม.3/9
13 21959 เด็กหญิงธณัฏฐา ดอกลำเจียก ม.3/9
14 21960 เด็กหญิงธนิตา สุระขันธ์ ม.3/9
15 21961 เด็กหญิงธัญญรัศม์ ทรัพย์ประเสริฐ ม.3/9
16 21962 เด็กหญิงนฤมล ประสิทธิ์ ม.3/9
17 21963 เด็กหญิงเบญญาภา ลิ้มไพบูลย์ ม.3/9
18 21964 เด็กหญิงประภัสรา บรรจง ม.3/9
19 21965 เด็กหญิงปิยาพัชร ศกุนตนาฏ ม.3/9
20 21966 เด็กหญิงพลอยชมพู แสงผ่อง ม.3/9
21 21967 เด็กหญิงพิมพ์กมล ศรีสด ม.3/9
22 21968 เด็กหญิงพิมพ์นารา แจ้งถิ่นป่า ม.3/9
23 21969 เด็กหญิงพีรดา จุ่งมิตร ม.3/9
24 21970 เด็กหญิงภัทรพร มีสุข ม.3/9
25 21971 เด็กหญิงมนกาญจน์ กาหลง ม.3/9
26 21972 เด็กหญิงรมิตา บัวเผื่อน ม.3/9
27 21973 เด็กหญิงลัลนา อินต๊ะอุ่นวงศ์ ม.3/9
28 21974 เด็กหญิงสันนิภา ธาดาประดับสกุล ม.3/9
29 21975 เด็กหญิงสิริวิมล สระจันทร์ ม.3/9
30 21976 เด็กหญิงสุวิภารัตน์ อัจฉริยะเกียรติ ม.3/9