ชุมนุม English is Fun 2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22497 เด็กชายกชธนณัฐ พันธุ์เขียน ม.2/9
2 22498 เด็กชายกมลภพ ยศนันท์ ม.2/9
3 22499 เด็กชายกันต์ดนย์ พร้อมพลากร ม.2/9
4 22503 เด็กชายเนติเมศร์ อภิกุลเจริญกิตติ์ ม.2/9
5 22504 เด็กชายปภังกร ไชยมุสิก ม.2/9
6 22506 เด็กชายวิชญะ เหลืองวิชชเจริญ ม.2/9
7 22509 เด็กหญิงชนมน สุพรรณ์ ม.2/9
8 22510 เด็กหญิงญาณิศา งามวิชา ม.2/9
9 22511 เด็กหญิงณิชวรา พูลศรี ม.2/9
10 22512 เด็กหญิงดีพร เอี่ยมมา ม.2/9
11 22514 เด็กหญิงนริสรา เทียมจันทร์ ม.2/9
12 22515 เด็กหญิงปรีชญาน์ สอนมาก ม.2/9
13 22517 เด็กหญิงพลอยฟ้า สาเสน ม.2/9
14 22518 เด็กหญิงพสิกา เขียวน้อย ม.2/9
15 22519 เด็กหญิงพัชรดา เฟื้อแก้ว ม.2/9
16 22520 เด็กหญิงภัทราพร วิริยะพงศ์ ม.2/9
17 22522 เด็กหญิงวชิรญา แย้มหนองเต่า ม.2/9
18 22523 เด็กหญิงวศินี อินทะรังษี ม.2/9
19 22525 เด็กหญิงสินีนาฏ หล้าเที่ยง ม.2/9
20 22526 เด็กหญิงอารยา รักษานาม ม.2/9