ชุมนุม วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22921 เด็กหญิงกนกพร ปิ่นจันทร์ ม.1/6
2 22926 เด็กหญิงชนากานต์ มั่นคง ม.1/6
3 22938 เด็กหญิงพัชรพร ยิ้มหนองเต่า ม.1/6
4 22939 เด็กหญิงพิมพ์ทิพา บุญงามขำ ม.1/6
5 22942 เด็กหญิงลลิตา ลินทอง ม.1/6
6 22950 เด็กหญิงอาทิตย์ตยา สุภาทิตย์ ม.1/6
7 23013 เด็กชายรัชชานนท์ ทิมพวงทอง ม.1/8
8 23021 เด็กหญิงจารุวรรณ เมืองนิล ม.1/8
9 22398 เด็กหญิงชมพูนุท เลากสิกรรม ม.2/6
10 22400 เด็กหญิงญาณภา โพธิ์พิทักษ์ ม.2/6
11 22404 เด็กหญิงธัญวลัย สังข์ศิริ ม.2/6
12 21838 เด็กหญิงกชกร เฟื่องชีวิต ม.3/6
13 21843 เด็กหญิงจิณณพัต นิโรจน์ ม.3/6
14 21847 เด็กหญิงฐิดารัตน์ ฟักเขียว ม.3/6
15 21854 เด็กหญิงนริศรา เครืออ่อน ม.3/6
16 21859 เด็กหญิงพัชรพร ปั้นด้วง ม.3/6
17 21864 เด็กหญิงวริศรา บุญมา ม.3/6
18 20611 นางสาวณัฏฐณิชา ขุนดำ ม.5/7
19 20620 นางสาวปิยวรรณ ก๊กศรี ม.5/7
20 20066 นายกฤษกร สุวาส ม.6/7
21 20211 นางสาวชลดา กลิ่นสาท ม.6/7
22 20269 นางสาวกรรณิการ์ อำภาราม ม.6/7
23 20280 นางสาวณัฐสุดา หล่อทอง ม.6/7
24 20282 นางสาวนริศรา ยอดนิโรจน์ ม.6/7
25 20290 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ ม.6/7
26 20294 นางสาวอรพิน พูลกสิวิทย์ ม.6/7
27 20360 นางสาวจันทการติ์ ก้านดอกไม้ ม.6/7
28 20362 นางสาวณัฐชา ดอกกุหลาบ ม.6/7
29 20372 นางสาวอาริยา นิกรพล ม.6/7
30 22091 นางสาวณัฐพร อินทร์โพธิ์ ม.6/7
31 22093 นางสาวดวงกมล รำมะณา ม.6/7