ชุมนุม Enjoy Cooking
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21252 นายอภิรักษ์ เริงเกตกรรม ม.4/1
2 21250 นายศุทธิพัฒน์ จันทร์ล้วน ม.4/2
3 21405 นายภัทรดนัย กมลมาลย์ ม.4/2
4 21100 นางสาวกมลวรรณ ว่องวิการณ์ ม.4/2
5 21103 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา โอฬารวัฒนกุล ม.4/2
6 21105 นางสาวจิราพร ยงเขตรกิจ ม.4/2
7 21111 นางสาวธันย์ชนก สมุทรัตน์ ม.4/2
8 21112 นางสาวพรรณพัชร รักษากลิ่น ม.4/2
9 21116 นางสาววัลภา นาคเพชร์ ม.4/2
10 21175 นางสาวจันจิรารัตน์ พูลมา ม.4/2
11 21185 นางสาวพิมชนก วงษ์เวช ม.4/2
12 21188 นางสาวภัทรวดี แข็งธัญกิจ ม.4/2
13 21189 นางสาวเมธาพร โพธิ์เมือง ม.4/2
14 21267 นางสาวธัญวรัตน์ ทองปลิว ม.4/2
15 21493 นางสาวรัตนาพร โชติทรัพย์ ม.4/2
16 22696 นางสาวพิมพ์ชนก เปรมจิตร์ ม.4/2
17 21173 นายสุทธิภัทร ฟักเขียว ม.4/3
18 21115 นางสาววัลภา ยิ้มพะ ม.4/3
19 21174 นางสาวกัลยา ดีพิจารณ์ ม.4/3
20 21179 นางสาวณัฐนิชา สิงห์ทอง ม.4/3
21 23167 นางสาวณัฐณิชา เศรษฐเสถียร ม.4/3
22 21119 นางสาวศิริลักษณ์ ประมูลทรัพย์ ม.4/4
23 21176 นางสาวจุฑารัตน์ รอดตัว ม.4/4
24 21187 นางสาวแพรลดา วงค์ศรี ม.4/4
25 21098 นายศักดิ์นันทต์ ตั้งกมลศรี ม.4/5
26 21371 นายศุภโชค แข็งการเขตร ม.4/5
27 21400 นายฌานกฤชฎิ์ ประเสริฐน้อย ม.4/5
28 21470 นายณัฐนนท์ วารี ม.4/5
29 21109 นางสาวทรียา คณทา ม.4/5
30 21110 นางสาวธัญรักษ์ พันละภะ ม.4/5
31 21197 นางสาวสุภัสสรา ศรีแก้วใส ม.4/5
32 21177 นางสาวณัฐชยา ฮวบขุนทด ม.4/9
33 21099 นายศิริพงศ์ ทุ่งทอง ม.4/11
34 21396 นางสาวอัสมา แซ่เตีย ม.4/11
35 20439 นางสาวสโรชา ยศนันท์ ม.6/10
36 22135 นางสาวณัฐวดี ถานกุมมา ม.6/10
37 22140 นางสาวพัฒน์ลดา อิ่มอาเทศ ม.6/10
38 22168 นางสาวอภิญญา วิเขตกิจ ม.6/10