ชุมนุม รักล้นจาน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21114 นางสาววริษา แสงสาคร ม.4/3
2 21106 นางสาวชลิตา วงษ์อำมาตย์ ม.4/8
3 21138 นางสาวฐิตาภรณ์ กสิการ ม.4/9
4 21156 นางสาวสุนิษา ชูช่วย ม.4/9
5 20782 นางสาวปิยะมาศ วิสิทธิเขตรกรรม ม.5/7
6 20788 นางสาวรัตนากร พิมพ์จันทร์ ม.5/7
7 22637 นางสาวณัฏฐนิช ดีก่อผล ม.5/7
8 20176 นางสาวสุธิดา ชาญสาริการ ม.6/2
9 20165 นางสาวดนิตา พึ่งพา ม.6/4
10 20235 นางสาวกัญญลักษณ์ สุขารมณ์ ม.6/5
11 20285 นางสาวพรพรรณ ผลโต ม.6/5
12 20313 นางสาวจิรัชญา อินทรศักดิ์ ม.6/5
13 20167 นางสาวธิตินันท์ เกิดทองสุข ม.6/9
14 20459 นางสาวกัลยรัตน์ ฟักอ่อน ม.6/9
15 20465 นางสาวนันทกานต์ ภู่ทอง ม.6/9
16 20466 นางสาวนันทิดา สมพงษ์ ม.6/9
17 22116 นางสาวดวงพร สถิตย์พงษ์ ม.6/9
18 22120 นางสาวรัชนีกร แก้วเทวี ม.6/9
19 22121 นางสาวลัดดาวรรณ พูลเขตรกิจ ม.6/9
20 22122 นางสาวศสิกร วาปี ม.6/9
21 22126 นางสาวไอรดา เอี่ยมเปี่ยม ม.6/9
22 23225 นางสาวกัญญาพัชร แกล้วการไถ ม.6/9
23 20196 นายภูวดล อินเล็ก ม.6/10
24 22132 นายวรัญญู แก้วเกษ ม.6/10
25 20365 นางสาวธิดารัตน์ บุญหนุน ม.6/10
26 20441 นางสาวอรญา ชูช่วย ม.6/10
27 22134 นางสาวจิตรติมา เกิดสุวรรณ ม.6/10
28 22137 นางสาวธิดา ปิยะทัศน์ ม.6/10
29 22144 นางสาวอรพรรณ ณรงค์มี ม.6/10
30 22693 นางสาวรสสุคนธ์ วิมลรัตน์ ม.6/10