ชุมนุม เก็บศัพท์จากหนัง
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22707 เด็กหญิงขวัญหทัย กันทัศน์ ม.1/1
2 22708 เด็กหญิงจิรัชญา ไพมุ้ย ม.1/1
3 22709 เด็กหญิงณัฐทิชา อุดมศรี ม.1/1
4 22711 เด็กหญิงณิชา พูลสุขเสริม ม.1/1
5 22713 เด็กหญิงธมนวรรณ เอี่ยมสอาด ม.1/1
6 22975 เด็กหญิงกมลพรรณ เนียรภาค ม.1/7
7 22979 เด็กหญิงกุลพัชร พรมธร ม.1/7
8 22406 เด็กหญิงปุญญิศา จีนเมือง ม.2/6
9 22412 เด็กหญิงศิริรัตน์ เดชอมรรัตนกุล ม.2/6
10 22414 เด็กหญิงสายสวรรค์ ช่วยสุ่น ม.2/6
11 22465 เด็กชายณัฐวุฒิ กีตา ม.2/8
12 22467 เด็กชายประกฤษฏิ์ พันธ์นุ่ม ม.2/8
13 22471 เด็กชายภาณุรุจ แข็งเขตร์ ม.2/8
14 21334 นางสาวณัชชา ภู่พงษ์ ม.4/1
15 21340 นางสาวพงศ์พัชรา จุ้ยดอนกลอย ม.4/1
16 21343 นางสาวพลอยชมพู ทรัพย์ประเดิมชัย ม.4/1
17 23168 นางสาวศรัญญา รัตนะ ม.4/3
18 21409 นางสาวคณิศร โนนแก้ว ม.4/5
19 21420 นางสาวภัทราภา วิสานิตย์ ม.4/5
20 23184 นางสาวธัญพิชชา กรชฏาธาร ม.4/5
21 20951 นายศุภกฤษณ์ จิตหาญ ม.5/4
22 20901 นางสาวสุภาวดี เลี่ยมมาตร ม.5/5
23 20937 นางสาวอนัญญา สิทธิธัญญาศิลป์ ม.5/5
24 22625 นางสาวพิชญ์ภณิตา มาลัยทอง ม.5/5
25 20617 นางสาวปริญญา เจตเขตกรรณ์ ม.5/8