ชุมนุม ร้องเล่นเต้นจีน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21462 นางสาววิภาวดี จูเปีย ม.4/6
2 21287 นายสุรชาติ เหล่ากสิการ ม.4/7
3 21225 นางสาวธฤษวรรณ บรรเทิงจิตต์ ม.4/7
4 21293 นางสาวกาญจนา สะมะ ม.4/7
5 21454 นางสาวทักษญา ยี่สุ่นเดชากร ม.4/7
6 21457 นางสาวเบญจรงค์ พิลึกฤเดช ม.4/11
7 23217 นางสาวศุภานัน แหลมเนียม ม.4/11
8 20671 นางสาวอนัญตญา เจตเกษตรการ ม.5/7
9 20784 นางสาวพิชามญชุ์ ฤทธิ์สมจิตร์ ม.5/7
10 20897 นางสาววรรณรยา สะนิเลาะ ม.5/7
11 22635 นางสาวกัญญะมาศ ทรัพย์ขำ ม.5/7
12 22636 นางสาวจิตสุภา โพธิ์สุวรรณ ม.5/7
13 22638 นางสาวณัฐณิชา พันธุนวน ม.5/7
14 22639 นางสาวทยากร เลาหพรรค ม.5/7
15 22641 นางสาวนฤมล สุวรรณอาจ ม.5/7
16 22642 นางสาวภัสสร พรมน้อย ม.5/7
17 23222 นางสาวสุวภัทร ตุ่นทิม ม.5/7
18 20289 นางสาววรัญญา แก้วการไร่ ม.6/3
19 20272 นางสาวจุฑามาศ คนการ ม.6/7
20 20277 นางสาวณัฐธิดา วิบูลย์วัฒนกุล ม.6/7
21 20279 นางสาวณัฐศรามญชุ์ พยัคฆมาก ม.6/7
22 20291 นางสาวศุภดาทิพ ธรรมชาติ ม.6/7
23 20293 นางสาวสุทัตตรา นิตย์แสวง ม.6/7
24 20358 นางสาวกัณฐิกา บัวกุล ม.6/7
25 22090 นางสาวกมลชนก แก้วพิลา ม.6/7
26 22092 นางสาวณีรนุช ถึงสุข ม.6/7
27 22094 นางสาวลลิตา หอมหวล ม.6/7
28 23224 นางสาวเปมิกา สุขจิตร ม.6/7
29 20270 นางสาวกันตยา เก่งเขตรกรณ์ ม.6/10
30 22139 นางสาวปัณชลี อินทรทรัพย์ ม.6/10