ชุมนุม การละเล่นไทย
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23024 เด็กหญิงณิชกานต์ กังวาฬ ม.1/8
2 23031 เด็กหญิงพิณฑกานต์ จำปีทอง ม.1/8
3 23032 เด็กหญิงพิลาลักษณ์ รักไทย ม.1/8
4 23035 เด็กหญิงสุทาลักษณ์ สว่างสุก ม.1/8
5 23037 เด็กหญิงอภิชญา ดิษเจริญ ม.1/8
6 22403 เด็กหญิงธนวรรณ พานศรี ม.2/6
7 22407 เด็กหญิงพรพรรณ ลาวิลาศ ม.2/6
8 22408 เด็กหญิงแพรพลอย สายใหม ม.2/6
9 22416 เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิ์คันทา ม.2/6
10 22577 เด็กหญิงกมลวรรณ ปรางเลิศ ม.2/11
11 22593 เด็กหญิงปาลิตา มณีฉาย ม.2/11
12 22595 เด็กหญิงปิยะวรรณ เกษมุติ ม.2/11
13 22598 เด็กหญิงมณต์ฑาทิพย์ มาหัวเขา ม.2/11
14 22600 เด็กหญิงวรรณภา เขม่นกิจ ม.2/11
15 22606 เด็กหญิงอุทุมพร นิ่มมณี ม.2/11
16 21667 เด็กชายภูมิพัฒน์ วิทยกิจ ม.3/2
17 21669 เด็กชายสุภนัย หัสแดง ม.3/2
18 21676 เด็กหญิงจิดาภา แจ่มทรัพย์ไพศาล ม.3/2
19 21680 เด็กหญิงธนัญญา ศรีเมือง ม.3/2
20 21682 เด็กหญิงนันทกาญจน์ ด่านกลาง ม.3/2
21 21688 เด็กหญิงปานระพี ภูมิเรศ ม.3/2
22 21692 เด็กหญิงภิริษา ปิ่นแก้ว ม.3/2
23 21696 เด็กหญิงวรางคณา ดีพิจารณ์ ม.3/2
24 21698 เด็กหญิงศสิณา บุราณ ม.3/2
25 21702 เด็กหญิงอภิลินี พินิจมนตรี ม.3/2
26 21731 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุกดวง ม.3/3
27 21741 เด็กหญิงสุตาภัคร ลินทอง ม.3/3
28 21758 เด็กชายปฎิพัทธ์ สพประสงค์ ม.3/4
29 21764 เด็กชายวงศ์ศักดิ์ ภุมรินทร์ ม.3/4
30 21769 เด็กหญิงกนกวรรณ กุลพัฒน์ ม.3/4
31 21772 เด็กหญิงเกวลิน วงค์แก้ว ม.3/4
32 21774 เด็กหญิงณัฐธิดา บูรณพันธ์ ม.3/4
33 21776 เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีจันทร์ ม.3/4
34 21778 เด็กหญิงปัทมาพร อ่ำทุ่งพงษ์ ม.3/4
35 21784 เด็กหญิงอาภัสรา เถื่อนวิถี ม.3/4
36 21839 เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์เมือง ม.3/6
37 21855 เด็กหญิงปณิตา ขันโมลี ม.3/6
38 21932 เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์กล่อม ม.3/8
39 21942 เด็กหญิงวรัญญา ดีเทียน ม.3/8
40 22026 เด็กชายสิรภัทร วงศ์ฉายา ม.3/11