ชุมนุม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22733 เด็กชายพชร จิตรดา ม.1/2
2 22780 เด็กชายพณวรรธน์ ทะแวนสาริกิจ ม.1/3
3 22782 เด็กชายวรวุฒิ ทับทิมทอง ม.1/3
4 22792 เด็กหญิงจิรัชญา เล็กอำพัน ม.1/3
5 22795 เด็กหญิงณัชชา ธะนะเเสง ม.1/3
6 22796 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิญโญ ม.1/3
7 22811 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วัตุยา ม.1/3
8 22846 เด็กชายอจลวรรธน์ คามบุตร ม.1/4
9 22913 เด็กชายปรัชญ์ พรมชาติ ม.1/6
10 22925 เด็กหญิงชญานันท์ วัตถุภาพ ม.1/6
11 22952 เด็กชายก่อเกียรติ อินทร์จันทร์ ม.1/7
12 22971 เด็กชายสรวิศ พันมหา ม.1/7
13 23072 เด็กชายณวัฒน์ ฤหลม ม.1/10
14 23084 เด็กชายรวีโรจน์ กอบธัญกิจ ม.1/10
15 23141 เด็กหญิงน้ำอิง ฉลาดธัญญกิจ ม.1/11