ชุมนุม หุ่นยนต์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22702 เด็กชายภูมินทร์ ประทุมแสง ม.1/1
2 22740 เด็กชายอัศม์เดช เพ็งพิทักษ์ ม.1/2
3 22826 เด็กชายณัฐวัฒน์ มุจรินทร์ ม.1/4
4 22840 เด็กชายรุ่งภพ สิทธิ ม.1/4
5 22873 เด็กชายพัสกร ประสิทธิ์ ม.1/5
6 22907 เด็กชายไกรวิชญ์ มงคลไทย ม.1/6
7 22915 เด็กชายพงศกร สาคร ม.1/6
8 22972 เด็กชายสิรภพ หัสแดง ม.1/7
9 22217 เด็กชายกิตติศักดิ์ ค้ำชู ม.2/2
10 22219 เด็กชายพงศภัค นพมาก ม.2/2
11 22220 เด็กชายวีรภัทร คูณปล้อง ม.2/2
12 22221 เด็กชายศุภชัย ศุภเกษี ม.2/2
13 22222 เด็กชายสิรวัตน์ วรรณภาค ม.2/2
14 22224 เด็กหญิงกรรณิกา คำคุณเมือง ม.2/2
15 22341 เด็กชายชยานันท์ บาระมี ม.2/5
16 22345 เด็กชายธนวัฒน์ เสลา ม.2/5
17 22366 เด็กหญิงทิพย์สุคนธิ์ สุขสุทธิ์ ม.2/5
18 22384 เด็กชายธนาธิป ศิริวัฒนพงศ์ ม.2/6
19 23218 เด็กชายณัฐทพันธ์ เทียนประพันธ์ ม.2/6
20 22426 เด็กชายเรวตะรักษ์ อมรเทพรักษ์ ม.2/7
21 22428 เด็กชายศักรพงศ์ จันทวิวัฒน์ ม.2/7
22 21913 เด็กชายพัสกร เรือนวิลัย ม.3/8
23 21917 เด็กชายภูภัฎ พัฒนวรเวคิน ม.3/8
24 21919 เด็กชายวัฒนา ประดิษพงษ์ ม.3/8
25 21921 เด็กชายวีรภัทร ตะเกิ้งผล ม.3/8
26 20803 นายปุณณวิชญ์ เดชอินทร์ ม.5/1