ชุมนุม ชุมนุมดาราศาสตร์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23172 นางสาวเกวริน นาคสิงห์ ม.4/4
2 23174 นางสาวฐิติพร รังสร้อย ม.4/4
3 23176 นางสาวสิรินทรา กล้าขยัน ม.4/4
4 21280 นายชนกานต์ ช่อรัก ม.4/7
5 21282 นายฐานุพงศ์ ปานทอง ม.4/7
6 21312 นางสาวสุธิดา วิสิทธิเขตรกรรม ม.4/7
7 21286 นายสันติภาพ คงคา ม.4/9
8 21161 นายธนภัทร ท้าวอินทร์ต๊ะ ม.4/11
9 21172 นายศุภกิตติ์ เผ่าโหมด ม.4/11
10 23216 นางสาวพิมพิศา สำราญวงค์ ม.4/11
11 20574 นางสาวจุฑารัตน์ จูเที่ยง ม.5/2
12 20648 นายศุภสิน มุทิตา ม.5/3
13 20741 นางสาวณัฐพร พิมขาว ม.5/3
14 20832 นางสาวศตพร รัศมี ม.5/3
15 20606 นางสาวขวัญแก้ว สุระมาตย์ ม.5/4
16 20814 นางสาวกนกวรรณ เกรียงสมุทร ม.5/4
17 20819 นางสาวชนาภา เรืองเขตรพิศ ม.5/4
18 22059 นายธเนศ วงษ์กลม ม.6/2
19 20240 นางสาวดารารัตน์ ขาวขำ ม.6/4
20 20314 นางสาวฉันท์ชนก เปาริก ม.6/4
21 22691 นางสาวสุจิตรา มานะกิจ ม.6/4
22 22114 นางสาวกมลชนก สุขสวัสดิ์ ม.6/9
23 20430 นางสาวณิชาพร อ่ำทุ่งพงษ์ ม.6/10