ชุมนุม นานาพับ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22732 เด็กชายนพรัตน์ วีระสะ ม.1/2
2 22736 เด็กชายวศิน แก้วสระศรี ม.1/2
3 22797 เด็กหญิงณัฐชยานันท์ สุขุประการ ม.1/3
4 22800 เด็กหญิงธารารัตน์ พูลเพียร ม.1/3
5 22932 เด็กหญิงเบญญาภา แสวงทรัพย์ ม.1/6
6 23126 เด็กหญิงกฤติยา พันธุ์ยี่ ม.1/11
7 23127 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สุขสุวรรณ์ ม.1/11
8 23128 เด็กหญิงกุลจิรา นาคทอง ม.1/11
9 23130 เด็กหญิงขวัญจิรา ศุภเกษี ม.1/11
10 23132 เด็กหญิงฉัตรธิดา เวชพราม ม.1/11
11 23134 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอี่ยมจิตคำ ม.1/11
12 23138 เด็กหญิงธันจิรา ม่วงภู่ ม.1/11
13 23140 เด็กหญิงนวรัตน์ ภูเหม็น ม.1/11
14 23142 เด็กหญิงพรไพลิน โพธิ์ศรี ม.1/11
15 23144 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธรรมโชติ ม.1/11
16 23146 เด็กหญิงมติมนต์ นาคสิงห์ ม.1/11
17 23148 เด็กหญิงวรรณภา เรืองพิจิตร ม.1/11
18 23150 เด็กหญิงวิมลนันท์ นพรัตน์ ม.1/11
19 23153 เด็กหญิงสุพิชชา โพธิ์เงิน ม.1/11
20 23154 เด็กหญิงสุภัสสรา คำแพ่ง ม.1/11
21 23157 เด็กหญิงอริสรา สารมะโน ม.1/11
22 22206 เด็กหญิงณิชกานต์ เสือหาญ ม.2/1
23 22236 เด็กหญิงบุษยา ปรากริม ม.2/2
24 21164 นายนัฏฐวัฒน์ ไทยขำ ม.4/8
25 21254 นางสาวกนกกร ปิ่นจันทร์ ม.4/9
26 21275 นางสาวสโรชา อาจณรงค์ ม.4/9
27 21221 นางสาวจิรัญญา แพรเขียว ม.4/10
28 21376 นางสาวจิรประภา พรหมศิริ ม.4/10
29 21391 นางสาววณิภา อภัยนุช ม.4/10
30 21385 นางสาวพรรณวดี แท่งทอง ม.4/11