ชุมนุม Chemistry game
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22728 เด็กชายกิตติศักดิ์ ธาตะกูล ม.1/2
2 22919 เด็กชายสุธี บุญศรี ม.1/6
3 22997 เด็กชายกันทฬากร เจริญเรือง ม.1/8
4 23000 เด็กชายคมธรรม ด้วงอ่วม ม.1/8
5 23001 เด็กชายชยธร ปรีจำรัส ม.1/8
6 23005 เด็กชายเตมีย์ รัตนโสภา ม.1/8
7 23077 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทพณรงค์ ม.1/10
8 23083 เด็กชายพัฒนพงศ์ พันธ์ศรี ม.1/10
9 23089 เด็กชายสุรพงษ์ ไผ่ปาน ม.1/10
10 23109 เด็กหญิงวราภรณ์ แป้นน้อย ม.1/10
11 22188 เด็กชายกันต์พจน์ เอี่ยมอรุณ ม.2/1
12 22190 เด็กชายชเนนทร แจ่มฟ้า ม.2/1
13 22196 เด็กชายรวีวรรธ นฤคนธ์ ม.2/1
14 22198 เด็กชายศุภกฤต ตัณฑพาทย์ ม.2/1
15 22200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธุ์เขียน ม.2/1
16 22201 เด็กหญิงฉันทิกา โพธิพิทักษ์ ม.2/1
17 22202 เด็กหญิงชญานันท์ ดั่นเจริญ ม.2/1
18 22203 เด็กหญิงชลธิชา ชำนิเขตรการณ์ ม.2/1
19 22205 เด็กหญิงชวพร ทาคำสุข ม.2/1
20 22207 เด็กหญิงธนวันต์ นิ่มพระยา ม.2/1
21 22210 เด็กหญิงปุณณภา ฤทธิ์บุญ ม.2/1
22 22212 เด็กหญิงพิณศิริ ผูกใจเพื่อน ม.2/1
23 22213 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คงเวียง ม.2/1
24 22214 เด็กหญิงวีร์สุดา เกตุหอม ม.2/1
25 22308 เด็กชายปภังกร ชูกลิ่น ม.2/4
26 21789 เด็กชายดลภพร์ เทพจินดา ม.3/5