ชุมนุม IoT เพื่อการเรียนรู้
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22768 เด็กหญิงสุชานาถ พูลเพียร ม.1/2
2 22775 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เผ่าคง ม.1/3
3 22777 เด็กชายเตชิต คงประเสริฐ ม.1/3
4 22779 เด็กชายธวัชชัย ชาวเมือง ม.1/3
5 22785 เด็กชายวิทยา นิลวรรณ ม.1/3
6 22786 เด็กชายศุภณัฐ กุลนี ม.1/3
7 22789 เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็ชรอาบ ม.1/3
8 22911 เด็กชายณัฐนนท์ มั่นคง ม.1/6
9 22956 เด็กชายชโณทัย ตระกูลวรรณา ม.1/7
10 22964 เด็กชายปิยะวัชร์ กุดแยง ม.1/7
11 22974 เด็กชายสุวิจักขณ์ นพพันธ์ ม.1/7
12 23129 เด็กหญิงเกศรินทร์ วรรณา ม.1/11
13 22344 เด็กชายธนภัทร จินตกสิกรรม ม.2/5
14 22350 เด็กชายภานุวัตน์ หาญเสมอ ม.2/5
15 22356 เด็กชายสิทธิโชค จุฬานนท์ ม.2/5
16 22358 เด็กชายอาณัติ บุกเนียม ม.2/5
17 22562 เด็กหญิงไปรยา ศิริโยธา ม.2/10
18 22565 เด็กหญิงศศิวิมล อินทร์ใจดี ม.2/10
19 21651 เด็กหญิงปภัสสร เจริญ ม.3/1
20 21656 เด็กหญิงศิริวรรณ ไผ่พงษ์ ม.3/1
21 21658 เด็กหญิงสิตานัน ใจเย็น ม.3/1
22 21750 เด็กชายตฤณ เกตุเกล้า ม.3/4
23 21884 เด็กหญิงณัฐมน โตวิจารณ์ ม.3/7
24 21907 เด็กชายณัฐพัฒน์ ขาวโต ม.3/8
25 21909 เด็กชายธีรภัทร์ วัฒโนภาส ม.3/8