ชุมนุม ประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21122 นายณัฐภัทร ชูบัว ม.4/6
2 21121 นายคามิน ลูกกลม ม.4/8
3 21168 นายวัชรชัย ประภัสสร ม.4/8
4 20634 นายเกรียงไกร คำปล้อง ม.5/6
5 20946 นายพีรพงษ์ เจียมมะเริง ม.5/6
6 20722 นายพิสิฐวรรจน์ บัวเผื่อน ม.5/8
7 20956 นางสาวชัญญานุช เสือพุก ม.5/8
8 20958 นางสาวดวงชีวา สุขวานนท์ ม.5/8
9 20964 นางสาวพิชชา ฤทธิ์สิงห์ ม.5/8
10 20982 นางสาวอุษณีย์ แตงบุญรอด ม.5/8
11 21600 นางสาวกัญญาพัชร เจนเขตต์การณ์ ม.5/8
12 20706 นางสาววัชราพร เรือนภู่ ม.5/9
13 20955 นางสาวกุสุมา เกิดกอง ม.5/9
14 20973 นางสาววนิดา อำภิน ม.5/9
15 20974 นางสาววรนาถ อ่อนศรี ม.5/9
16 20979 นางสาวหัทยา เครือวัลย์ ม.5/9
17 22655 นางสาวศศิธร ภูวงษ์ ม.5/9
18 22656 นางสาวศิริพร วิทยารัตน์ ม.5/9
19 22658 นางสาวอัมพวา ครุฑแก้ว ม.5/9
20 20632 นางสาวอมรา มณีสาร ม.5/10
21 20873 นางสาวสุมงคล กังวาฬ ม.5/10
22 21601 นางสาวเนตรอนงค์ นาคภู่ ม.5/10
23 20237 นางสาวขวัญฑาทิพย์ ชะวะนะศักดิ์ ม.6/2
24 20470 นางสาวเพ็ญพิชชา สารมะโน ม.6/2
25 20475 นางสาวสุธิดา สายทอง ม.6/2