ชุมนุม ฟิสิกส์พาเพลิน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20807 นายภูริณัฐ เกตุวิริยกรรม ม.5/1
2 22617 นายสรวิชญ์ ด้างถางคำ ม.5/4
3 20663 นางสาวธิดาพร คำสอนจิก ม.5/4
4 20895 นางสาวปานไพลิน โพธิ์ศรี ม.5/4
5 20900 นางสาวสิริพร ศิริพงษ์ ม.5/4
6 20953 นางสาวกรรณิการ์ เลี้ยงประยูร ม.5/4
7 20957 นางสาวญานิกา โพธิ์พระรส ม.5/4
8 20977 นางสาวสุรางคณา ประสิทธิ์ธัญกิจ ม.5/4
9 22618 นางสาววิภาวรรณ หนูเทศ ม.5/4
10 20295 นายกานต์ชนิต รัตตะประทุม ม.6/1