ชุมนุม Chem is fun
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21258 นางสาวชนิกานต์ เเสงผ่อง ม.4/1
2 21261 นางสาวฐิตา วราหะ ม.4/1
3 21339 นางสาวเปรมยุดา ยอดสุทธิ ม.4/1
4 21342 นางสาวพรทิภากรณ์ ถ่อนสันเทียะ ม.4/1
5 22608 นางสาวกัญจน์อมล อาสะโภ ม.4/1
6 23160 นางสาวนันทัชพร เนียมโต ม.4/1
7 21135 นางสาวจุฑาภรณ์ วิวัฒน์ยุวะถาวร ม.4/4
8 21157 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกิจการ ม.4/4
9 23175 นางสาวรสริน วัฒนวิกย์กรรม ม.4/4
10 20759 นายณัฐพงษ์ อังประภาพรชัย ม.5/1
11 20804 นายพฤกษ์ บุญเจริญ ม.5/1
12 20816 นางสาวกัลยกร กมลมาลย์ ม.5/1
13 20099 นางสาวสุนันทา แก้วมะณี ม.6/2
14 20102 นางสาวอัญมณี กีตา ม.6/2
15 20234 นางสาวกนกวรรณ ทับทิม ม.6/2
16 20249 นางสาวมาลิตา สุขหิต ม.6/2
17 20252 นางสาวสรัญญา นิระทุศ ม.6/2
18 20434 นางสาวปาริชาติ สียิ่ง ม.6/2
19 20101 นางสาวอัจฉรา สิงหา ม.6/3