ชุมนุม ห้องเรียนสีเขียว
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23163 นางสาวจันสุดา สังวรศิลป์ ม.4/2
2 21102 นางสาวกัลยรัตน์ มาถึง ม.4/3
3 23166 นางสาวจิรภา ติยะศรี ม.4/3
4 20678 นายชินโชติ ปรีชา ม.5/9
5 20312 นางสาวเขมิกา วดีศิริศักดิ์ ม.6/1
6 20320 นางสาวดวงฤดี มั่นคง ม.6/1
7 20087 นางสาวชาลิสา เกิดสุวรรณ ม.6/2
8 20095 นางสาวเมธาวี ภูผา ม.6/2
9 20163 นางสาวฐิติภา บัวเผื่อน ม.6/2
10 20171 นางสาวบุศย์รินทร์ เอี่ยมละออ ม.6/2
11 20172 นางสาวเบญจวรรณ รอดขาว ม.6/2
12 20178 นางสาวอรวี เรืองรอด ม.6/2
13 22061 นางสาวปิยวรรณ ฉุยฉาย ม.6/2
14 20143 นายจิรานุวัฒน์ บัวเทศ ม.6/4
15 20085 นางสาวขวัญเนตรชนก ดวงแข ม.6/4
16 20177 นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ ม.6/4
17 20132 นางสาวเรณุกา นาคคุ้ม ม.6/5
18 20478 นางสาวฮารุมิ ทากิโมโตะ ม.6/5
19 21075 นางสาวณัฐธิชาพร ร้อยแก้ว ม.6/5
20 21608 นางสาวธัญวรัตน์ อภัยนุช ม.6/5
21 20080 นายวิริยะ โพธิ์เนย ม.6/8
22 20111 นายภาธร โทนใหญ่ ม.6/8
23 20144 นายเจษฎาภรณ์ บัวเผื่อน ม.6/8
24 22098 นายศรัณย์ภัทร สีดาคำ ม.6/8
25 20120 นางสาวนภัสฐิชา เทวะ ม.6/9
26 20128 นางสาวพุทธิสาริณี เหมือนการ ม.6/9
27 20134 นางสาววิชญาพร สีนนทา ม.6/9
28 20139 นางสาวอริสรา กีตา ม.6/9