ชุมนุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22805 เด็กหญิงปทุมลักษมี สุวรรณเพชร ม.1/3
2 22849 เด็กหญิงทิพย์?วา?รินทร์? ปิ่นจันทร์? ม.1/4
3 22851 เด็กหญิงพัชราภา มัชบัญฑิต ม.1/4
4 22875 เด็กชายวัชรชัย ขาวจันทร์ ม.1/5
5 20727 นายภูวรินทร์ บุญมี ม.5/1
6 20573 นางสาวจิดาภา ปู่สาร ม.5/1
7 20735 นางสาวจิรนันท์ เขตา ม.5/1
8 20737 นางสาวชนิกานต์ พันธุ์พฤกษา ม.5/1
9 20743 นางสาวปวีณ์ธิดา อยู่สิงห์ ม.5/1
10 20747 นางสาวภัทราวดี นาคนิ่ม ม.5/1
11 20749 นางสาวโยษิตา ฤทธิ์ศิริ ม.5/1
12 20825 นางสาวณิชาภัทร อ้นศรี ม.5/1
13 20826 นางสาวธนิษฐา ภู่จำรูญ ม.5/1
14 20828 นางสาวเนตรนภา เกษไตรย์กุล ม.5/1
15 20752 นางสาววิมลสิริ ศรีวิจัยนวน ม.5/2
16 20754 นางสาวสุรภา ชะวะนะศักดิ์ ม.5/2
17 20738 นางสาวฐิติมา วงษ์นุ่ม ม.5/3
18 20745 นางสาววรรณรัตน์ คำดำ ม.5/3
19 20751 นางสาววรรณพร เหม่นมี ม.5/3
20 20670 นางสาวเหมหยี่ คอง ม.5/4
21 20739 นางสาวณัฎฐิมา หนองคาย ม.5/4
22 20740 นางสาวณัฐธนวรรณ พุฒซ้อน ม.5/4
23 20750 นางสาวรัญธิชา แห้วเพ็ชร ม.5/4
24 20822 นางสาวฐิตา มารยาท ม.5/4
25 20902 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชสุภา ม.5/4