ชุมนุม Science QR CODE Club
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22794 เด็กหญิงญาณิศา พันธุยี่ ม.1/3
2 22798 เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพ์โคตร์ ม.1/3
3 22799 เด็กหญิงณัฐนันท์ มาสสุข ม.1/3
4 22806 เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดาวดวง ม.1/3
5 22886 เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก โชติธนะ ม.1/5
6 22902 เด็กหญิงสรียา บูรพา ม.1/5
7 22353 เด็กชายศรัณยพงษ์ ใจเย็น ม.2/5
8 22389 เด็กชายศรัณย์ แก้วสาริการ ม.2/6
9 22401 เด็กหญิงณัฐวรรณ คงบัว ม.2/6
10 22530 เด็กชายชณาธิป วงศ์สุขเจริญ ม.2/10
11 22536 เด็กชายธนายุต ธาตะกูล ม.2/10
12 22541 เด็กชายพิพัฒนชัย จันดาเรือง ม.2/10
13 22543 เด็กชายภูริณัฐ เมลกูล ม.2/10
14 22547 เด็กชายศักดิธัช พูลเพิ่ม ม.2/10
15 21830 เด็กชายธราเทพ เทพกัลยา ม.3/6
16 21832 เด็กชายมุนินทร์ บุรคร ม.3/6
17 21833 เด็กชายวรรธนะ ทัศจันทร์ ม.3/6
18 21876 เด็กชายพงศพัศ ทองมา ม.3/7
19 21923 เด็กหญิงกมลวรรณ พันพ่วง ม.3/8
20 21929 เด็กหญิงณัฐกานต์ เก่งเขตวิทย์ ม.3/8
21 21943 เด็กหญิงศศิปรียา อินทสุวรรณ์ ม.3/8