ชุมนุม BIO GANG
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20715 นายชนาธิป สมถะธัญการ ม.5/3
2 20721 นายพาทิศ จันทนารี ม.5/3
3 20806 นายภานุพงษ์ แย้มหนองเต่า ม.5/3
4 20576 นางสาวชวิศา ไม้สนธิ์ ม.5/3
5 20661 นางสาวณิชาภัทร เส็งจีน ม.5/3
6 20731 นายอาทิตย์ อาชญาทา ม.5/8