ชุมนุม We are Kme
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21412 นางสาวชาลิสา พูลเพิ่ม ม.4/1
2 21421 นางสาวรังษ์รัก คำมี ม.4/1
3 21356 นางสาวสุภนิดา พลนาค ม.4/2
4 21190 นางสาวรติกร เจริญสุข ม.4/3
5 21192 นางสาววีรดา แสงสุทธิเศรษฐ์ ม.4/3
6 21199 นางสาวอัจฉรา บุญยัง ม.4/3
7 21158 นางสาวอวัสนันท์ ถ้วนศรี ม.4/4
8 21195 นางสาวสุดารัตน์ คุณประสาท ม.4/4
9 21350 นางสาววนิชา แห้วเพ็ชร ม.4/4
10 21352 นางสาววริศรา อินทสิทธิ์ ม.4/4
11 20968 นางสาวมนัสนันท์ ปัญญานันท์ ม.5/2
12 20659 นางสาวณัฐสุดา กังวาฬ ม.5/3
13 20298 นายชิษณุพงศ์ วงษ์สาธุภาพ ม.6/1
14 20304 นายปฏิพัทธ์ บุญนิล ม.6/1
15 20309 นายสุรพัศ บรุณพันธ์ ม.6/1
16 20327 นางสาวเมธาพร หิรัญศุภโชติ ม.6/1
17 20329 นางสาววรรณภัสสร ภักดี ม.6/1
18 20331 นางสาวศิริลักษณ์ เสาทอง ม.6/1
19 20332 นางสาวศิริวรรณ ดินแดง ม.6/1
20 20393 นางสาวชลดา ศรีภา ม.6/1