ชุมนุม คหกรรม
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22761 เด็กหญิงวริศา ทองบุญส่ง ม.1/2
2 22848 เด็กหญิงณัฐชยา แกว่นกสิกรรม ม.1/4
3 22850 เด็กหญิงธีรากานต์ ชะเอม ม.1/4
4 22943 เด็กหญิงวรกานต์ หาทะนนท์ ม.1/6
5 23117 เด็กชายธีรภัทร สอนศิริ ม.1/11
6 23125 เด็กหญิงกชมน โพธิ์แก้ว ม.1/11
7 23155 เด็กหญิงหฤทัย บัวผา ม.1/11
8 22277 เด็กหญิงชวิศา ตันวานิช ม.2/3
9 22287 เด็กหญิงพิมพ์พิกา เชียวเกตวิทย์ ม.2/3
10 22289 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา สุขสม ม.2/3
11 22397 เด็กหญิงจิรัชยา กุสุโมทย์ ม.2/6
12 21770 เด็กหญิงกมลวรรณ แกล้ววิกย์กิจ ม.3/4
13 21771 เด็กหญิงกัลยกร ราชานนท์ ม.3/4
14 21779 เด็กหญิงพรนภัส หุ่นธานี ม.3/4
15 21780 เด็กหญิงพรสวรรค์ รอดละมูล ม.3/4
16 21781 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์ฉาย ม.3/4
17 21782 เด็กหญิงสาริศา ศิริโยธา ม.3/4
18 22686 เด็กหญิงฐิติภรณ์ ขำหรุ่น ม.3/4
19 21887 เด็กหญิงนันทิษา แพรเขียว ม.3/7
20 21893 เด็กหญิงพรลภัส แรงเขตรการ ม.3/7