ชุมนุม คอมพิวเตอร์พาเพลิน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22718 เด็กหญิงปลีณา ประเสริฐกุลศักดิ์ ม.1/1
2 22773 เด็กชายชญานนท์ ธงชัย ม.1/3
3 22778 เด็กชายแทนคุณ มโนธรรมวิวัฒน์ ม.1/3
4 22781 เด็กชายภานุวัฒน์ สมประสงค์ ม.1/3
5 22783 เด็กชายวรัญญู วิสิทธิ์ ม.1/3
6 22788 เด็กชายสิขเรศ ชาญกสิกิจ ม.1/3
7 22823 เด็กชายชยานันต์ ประสาท ม.1/4
8 22825 เด็กชายณฤพนธ์ ขยันกสิกรรม ม.1/4
9 22845 เด็กชายหิรัณย์ บริสุทธิ์ ม.1/4
10 22863 เด็กชายกิตติพงษ์ เสาวมาลย์ ม.1/5
11 22869 เด็กชายนพเกล้า หล้ามณี ม.1/5
12 22871 เด็กชายปาณชัย กังวาฬ ม.1/5
13 22874 เด็กชายยุทธภูมิ ธุสิน ม.1/5
14 22877 เด็กชายสรวิชญ์ ทับทิมทอง ม.1/5
15 22885 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ กมลมาลย์ ม.1/5
16 22892 เด็กหญิงปริยาภัทร ยวงหิรัญ ม.1/5
17 22898 เด็กหญิงพัชราพร อ้างเรือง ม.1/5
18 22900 เด็กหญิงภณิชชา ปิยะศรี ม.1/5
19 22904 เด็กหญิงอริตรา สมบัติหา ม.1/5
20 22949 เด็กหญิงอรุณี วันโย ม.1/6
21 22951 เด็กหญิงอุรวีย์ ปานคำ ม.1/6
22 22953 เด็กชายกิตติพศ หมีดำ ม.1/7
23 22955 เด็กชายกุลธวัช แก้วกัญหา ม.1/7
24 22957 เด็กชายณัฐกรณ์ ผิวงาม ม.1/7
25 22963 เด็กชายนฤสรณ์ ลำภา ม.1/7
26 23119 เด็กชายประสิทธิ์พร ยงเขตรกิจ ม.1/11
27 23120 เด็กชายปริญญา แยบเขตรการณ์ ม.1/11
28 22316 เด็กชายวีรภัทร สุรมาตร ม.2/4
29 22485 เด็กหญิงปริยาภัทร พัสสาริกรณ์ ม.2/8
30 22493 เด็กหญิงสุปรียา โพธิ์งาม ม.2/8