ชุมนุม เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21434 นายณัฐดนัย แสนสุข ม.4/10
2 21448 นายสุภกิจ อยู่ประจักษ์ ม.4/10
3 21472 นายพัชรพล ดำนงค์ ม.4/10
4 21476 นายวุฒิพร สร้อยจู ม.4/10
5 21090 นายปรานต์ พรมชาติ ม.4/11
6 21166 นายภานุพงศ์ ฟักเขียว ม.4/11
7 20733 นางสาวกัลยา นาคเพชร์ ม.5/2
8 20565 นายนันทชัย ภูสำเภา ม.5/4
9 20638 นายธนากร เวียงกมล ม.5/4
10 20942 นายจงรัก บุญโพธิ์ ม.5/4
11 22616 นายจักรพันธ์ พูลพันธ์ ม.5/4
12 20567 นายปุญญพัฒณ์ สดุดี ม.5/6
13 20649 นายสุริยะ วงษ์ชัย ม.5/6
14 20760 นายณัฐพล เพ็ชร์กล่อง ม.5/6
15 20762 นายธนภูมิ รอดโพธิ์ทอง ม.5/6
16 20765 นายพงศกร เพชรเกิด ม.5/6
17 20845 นายปาราเมศ ลิขิต ม.5/6
18 20910 นายธนโชติ มูลเมือง ม.5/6
19 22185 นายจักรภัทร แม้นพยัคฆ์ ม.5/6
20 22629 นายกฤษณช์พลท์ ฉัตรพงค์สกุล ม.5/6
21 22630 นายคณิน ล่องละมุด ม.5/6
22 22632 นายธวัชชัย บุญศรี ม.5/6
23 22633 นายภาคิน พูพิลึก ม.5/6
24 20641 นายปฎิภัทธ์ ประมูลทรัพย์ ม.5/9