ชุมนุม หนองฉางสังคีต
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22720 เด็กหญิงพัดชา เดิมภาระ ม.1/1
2 22854 เด็กหญิงวรรณนิภา ยิ้มอิ่ม ม.1/4
3 22941 เด็กหญิงมฤตกร เจียมจรรยา ม.1/6
4 23007 เด็กชายธนโชติ พูลพันธ์ ม.1/8
5 23009 เด็กชายธาวิน พันธ์ยิ้ม ม.1/8
6 23019 เด็กหญิงกรรณิกา ชูช่วย ม.1/8
7 23023 เด็กหญิง ชาลิสา เอี่ยมคลอง ม.1/8
8 22320 เด็กชายสิริชัย กุลนารี ม.2/4
9 22347 เด็กชายปริญธัช อัมพเสวก ม.2/5
10 22475 เด็กชายสุรเดช พรมวัน ม.2/8
11 22537 เด็กชายธีรโชติ ราสี ม.2/10
12 22546 เด็กชายวัชรศักดิ์ วังสีราช ม.2/10
13 22558 เด็กหญิงนิชาภัทร สินสิงห์ ม.2/10
14 21681 เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ด่าน ม.3/2
15 21699 เด็กหญิงสุชาดา วิเชียรรัตน์ ม.3/2
16 21719 เด็กชายวรัญญู อักษร ม.3/3
17 21980 เด็กชายณัฐพล นาคสังข์ ม.3/10
18 21990 เด็กชายพรพิพัฒน์ รัตติยา ม.3/10
19 21995 เด็กชายวัชระ คงศิริ ม.3/10
20 22019 เด็กชายธนพัฒน์ เป้ทรัพย์ ม.3/11
21 23159 นางสาวณิภาพร ลองทอง ม.4/1
22 22631 นายฐานันดร บุญวรนุช ม.5/6
23 22666 นางสาวลักขณา วงษ์ปาน ม.5/10
24 22113 นายอุดมศักดิ์ มาธิ ม.6/9
25 22133 นางสาวกรนันท์ ทองคำดี ม.6/10
26 22141 นางสาวภัสสร สมันทสาริกรณ์ ม.6/10