ชุมนุม ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22701 เด็กชายภคพล โลหะการก ม.1/1
2 22703 เด็กชายภูริณัฐ เพ็ชร์ประยูร ม.1/1
3 22705 เด็กชายอัลแบร์ วราวุธ เซโอล่า ม.1/1
4 22712 เด็กหญิงทัชชกร วีระยุทธวัฒนะ ม.1/1
5 22744 เด็กหญิงเกศราภรณ์ จินเขตกิจ ม.1/2
6 22752 เด็กหญิงธนัชพร ประทานแก้ว ม.1/2
7 22754 เด็กหญิงนาถนภา นวลจันทร์ ม.1/2
8 22770 เด็กหญิงสุรีรัตน์ จินะชัย ม.1/2
9 22791 เด็กหญิงกัญญ์วรา อาทร ม.1/3
10 22802 เด็กหญิงนฤมล มักเกษตรกิจ ม.1/3
11 22809 เด็กหญิงปาจรีย์ รักเกียรติ ม.1/3
12 22812 เด็กหญิงรัสเซีย มั่นปาน ม.1/3
13 22815 เด็กหญิงสุนิตานันท์ กิจณรานันท์ ม.1/3
14 22852 เด็กหญิงพิณณิชา สังข์ชัย ม.1/4
15 22860 เด็กหญิงอริสา อำภัยบุญ ม.1/4
16 22981 เด็กหญิงญาณิศา ชินอาน ม.1/7
17 22987 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเกตุ ม.1/7
18 22999 เด็กชายขันติ รุททองจันทร์ ม.1/8
19 23003 เด็กชายณัฏฐกฤต สุภสอน ม.1/8
20 23022 เด็กหญิงชนัญชิดา ทองกล่ำ ม.1/8
21 23027 เด็กหญิงปิยธิดา คงปรือ ม.1/8
22 23033 เด็กหญิงเพียงพอ แห้วเพ็ชร ม.1/8
23 23040 เด็กหญิงอินทิรา เกิดอินทร์ ม.1/8
24 23041 เด็กหญิงอุบลวรรณ กวระสูตร ม.1/8
25 23149 เด็กหญิงวรรณรัตน์ ธุหา ม.1/11
26 22189 เด็กชายฉันทัช โพธิพิทักษ์ ม.2/1
27 22438 เด็กหญิงนัชชา พยัคโฆ ม.2/7
28 22468 เด็กชายปาณชัย อุ่นเจริญ ม.2/8
29 22480 เด็กหญิงธนัญญาพร พงษ์สาริกิจ ม.2/8
30 22486 เด็กหญิงปาณิศา อ่อนจู ม.2/8
31 22490 เด็กหญิงภัทราวดี ลีแก้ว ม.2/8
32 22495 เด็กหญิงอารีรัตน์ เหมะ ม.2/8
33 22496 เด็กหญิงอุษา พุกใย ม.2/8
34 21922 เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันเจริญ ม.3/8
35 21926 เด็กหญิงกัญญาพัชร โพธิ์พฤกษ์ ม.3/8
36 21930 เด็กหญิงธนพร ภูศรี ม.3/8
37 21934 เด็กหญิงพณิชา โสตมะณี ม.3/8
38 21936 เด็กหญิงพิชญ์สินี จวงอินทร์ ม.3/8
39 21938 เด็กหญิงภัคพร เพชรน้อย ม.3/8
40 22035 เด็กหญิงณัฐภัสสร อภัยเทศพานิช ม.3/11