ชุมนุม ARTstation(สถานีศิลปะ)
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22730 เด็กชายชนาธิป ปัญโย ม.1/2
2 22790 เด็กหญิงกนกพร ทาทำนุก ม.1/3
3 22804 เด็กหญิงนิศารัตน์ ชมประเสริฐ ม.1/3
4 23099 เด็กหญิงบัณฑิตา เก่งเขตรกรณ์ ม.1/10
5 23104 เด็กหญิงปวริศา พรรณปัญญา ม.1/10
6 23111 เด็กหญิงสิริชญา บุญพันธ์ ม.1/10
7 22481 เด็กหญิงธัญมน สีกะ ม.2/8
8 22494 เด็กหญิงอาภัสรา แร่เพชร ม.2/8
9 21273 นางสาวโยถิกา คนทา ม.4/1
10 21335 นางสาวณัฐวดี จีนจรรยา ม.4/1
11 21260 นางสาวชุติกาญจน์ ขันนอก ม.4/4
12 21134 นางสาวจรรยพร บุญศิริ ม.4/8
13 21370 นายวงศธร เรืองพูล ม.4/10
14 21159 นางสาวอ้ญนรา ชัยวัฒนารักษ์ ม.4/10
15 21381 นางสาวณัฐรุจา กลมกลึง ม.4/10
16 21384 นางสาวธัญลักษณ์ หนองคาย ม.4/10
17 21393 นางสาวสุดารัตน์ บ้านมอญ ม.4/10
18 20734 นางสาวจรรย์อมล อาสะโภ ม.5/2
19 20744 นางสาวผกามาศ สัญญา ม.5/2
20 20557 นายณฐพจน์ กสิกรณ์ ม.5/10
21 20908 นายณัฐวุฒิ แวนทินเทียน ม.5/10
22 22662 นายวรัชญ์นาถ แก้วกุลสี ม.5/10
23 20834 นางสาวสิริวรรณ อุดมแก้วกาญจนา ม.5/10
24 22664 นางสาวนัชชา สมการ ม.5/10
25 20355 นายสุรเสกข์ ไผ่บง ม.6/2