ชุมนุม NCW String ensemble
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22747 เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มแสง ม.1/2
2 22759 เด็กหญิงภัทรนัฏฎา วรรณภาค ม.1/2
3 22763 เด็กหญิงวศินี ศรีพันธ์ ม.1/2
4 22853 เด็กหญิงเพชรไพลิน เเก้วโพธิ์ ม.1/4
5 22855 เด็กหญิงวรรณนิภา สุมานิตย์ ม.1/4
6 22862 เด็กชายกันตพัฒน์ วิเชียรรัตน์ ม.1/5
7 22868 เด็กชายณัฐ ตั๊งวิบูลย์ชัย ม.1/5
8 22870 เด็กชายปัณณวัชร์ จิรากรศิรโรจน์ ม.1/5
9 22872 เด็กชายพัชรพล พงศ์ชีวะกุล ม.1/5
10 22878 เด็กชายสรวิชญ์ เศียรขุนทศ ม.1/5
11 22894 เด็กหญิงไปรยา เพ็งอุ่น ม.1/5
12 22973 เด็กชายสิรภัทร ทิพวรรณ์ ม.1/7
13 23053 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แป้นสุข ม.1/9
14 23054 เด็กหญิงธนภรณ์ มณฑาสุวรรณ ม.1/9
15 23056 เด็กหญิงบุญรักษ์ อัศวเมฆิน ม.1/9
16 23060 เด็กหญิงมินทร์ตา เทียนเงิน ม.1/9
17 23061 เด็กหญิงวรพร วงศ์เฉลียว ม.1/9
18 23067 เด็กหญิงอัญชิษฐา อุ่นเรือน ม.1/9
19 22229 เด็กหญิงจิราภา ศรีสด ม.2/2
20 22230 เด็กหญิงชนกานต์ สังข์ทอง ม.2/2
21 22252 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทะสะวะดี ม.2/2
22 22500 เด็กชายณภัทร สนองคล้าย ม.2/9
23 22501 เด็กชายดุษฎี สุขโต ม.2/9
24 22502 เด็กชายนฤเบศ มูลกาศ ม.2/9
25 22505 เด็กชายพิพัฒน์ วงษ์อำมาตย์ ม.2/9
26 22507 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขสุวานนท์ ม.2/9
27 22508 เด็กหญิงกุลนัดดา ศรีโสภา ม.2/9
28 22513 เด็กหญิงนงนภัส บุญกมุติ ม.2/9
29 22516 เด็กหญิงปวีรัตนา เกษประทุม ม.2/9
30 22521 เด็กหญิงรัตตวัลย์ จันทร์ศรี ม.2/9
31 22524 เด็กหญิงสาสิริยา อ่ำเทศ ม.2/9
32 22545 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ ไม้สนธิ์ ม.2/10
33 22553 เด็กชายอชิรวิทย์ บริวาท ม.2/10
34 22561 เด็กหญิงเบญญาภา บุญทอง ม.2/10
35 22010 เด็กหญิงพัณณิตา อำภา ม.3/10
36 21422 นางสาววรรณวนัช ภัทรพิไลรักษ์ ม.4/1
37 21413 นางสาวฐิติมา ศรีเดช ม.4/3
38 21285 นายสมพล ธาตะกูล ม.4/7
39 21402 นายเตชัส ปานหลุมข้าว ม.4/7
40 23204 นางสาวอินทิรา เชี่ยวกสิกรณ์ ม.4/8