ชุมนุม นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22771 เด็กหญิงอินทิรา รูปปัทม์ ม.1/2
2 22816 เด็กหญิงอภิชญา ทองหล้า ม.1/3
3 23075 เด็กชายธนวัฒน์ ภูแซมโชติ ม.1/10
4 23092 เด็กหญิงเขมจิรา กองแม่ ม.1/10
5 23093 เด็กหญิงจิรัชยา เหล่าลูกอินทร์ ม.1/10
6 23095 เด็กหญิงณัฐกานต์ กินรีแช ม.1/10
7 23100 เด็กหญิงบุญญาพร ทวีสกิจ ม.1/10
8 23101 เด็กหญิงปนัดดา มีโชค ม.1/10
9 23102 เด็กหญิงปรียาภัทร สุนทร ม.1/10
10 23103 เด็กหญิงปลิดา เหล่าเขตรกิจ ม.1/10
11 23105 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จัดเขตรกรรม ม.1/10
12 23106 เด็กหญิงพิยดา อินพรหม ม.1/10
13 23107 เด็กหญิงภรณ์ชนก สุพลจิตร์ ม.1/10
14 23110 เด็กหญิงศิริชาดา ชูแสงทอง ม.1/10
15 22556 เด็กหญิงชนานาฏ ทิพย์ศิริ ม.2/10
16 22563 เด็กหญิงพรหมพรรณ พรหมจาต ม.2/10
17 22564 เด็กหญิงวรรณา ประสาท ม.2/10
18 22571 เด็กชายธนภัทร เชิดโฉม ม.2/11
19 22603 เด็กหญิงอมรรัตน์ แตงบุญรอด ม.2/11
20 21655 เด็กหญิงวรลักษณ์ อินดอนกลอย ม.3/1
21 21675 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ แก้วโต ม.3/2
22 21733 เด็กหญิงนฤมล กะระวะสุ ม.3/3
23 21844 เด็กหญิงชลญานันท์ ศีลแดนจันทร์ ม.3/6
24 22006 เด็กหญิงบุญญาพร พุทธแก้ว ม.3/10
25 22009 เด็กหญิงพัชรพร วงษ์ปาน ม.3/10
26 22011 เด็กหญิงวริศรา พันธุ์สมบูรณ์ ม.3/10
27 22045 เด็กหญิงพลอยสวย มาเกิด ม.3/11
28 21497 นางสาวศศิประภา พรหมศิริ ม.4/5
29 23182 นางสาวณิชากร เอี่ยมมาก ม.4/5
30 21392 นางสาวศิริกัญญา เช้าวันดี ม.4/7
31 20707 นางสาววาสนา ช้อยบัวงาม ม.5/10
32 20967 นางสาวมธุมาส ท้วมศรี ม.5/10
33 20142 นายรัฐธนนท์กฤช โคตรคำ ม.6/5
34 22096 นายชลธาร มิ่งแก้ว ม.6/8
35 20241 นางสาวเดือน ศิริโยธา ม.6/8
36 20477 นางสาวอริศรา ไชยคำมิ่ง ม.6/8
37 20427 นางสาวเกศกนก พะนาน ม.6/9
38 20428 นางสาวจุฑามาศ ธิริ ม.6/9
39 20432 นางสาวบัวชมพู สนองคล้าย ม.6/9
40 21064 นางสาวณัฐนันท์ ยะโสภณ ม.6/10