ชุมนุม Ukulele Basic
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22896 เด็กหญิงพัชชา พัฒนวรเวคิน ม.1/5
2 22958 เด็กชายณัฐปคัลภ์ บัวทอง ม.1/7
3 22968 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ หมั่นเขตกิจ ม.1/7
4 22970 เด็กชายศิวกร สงขำ ม.1/7
5 22980 เด็กหญิงชาดา กล้ากสิกิจ ม.1/7
6 22982 เด็กหญิงณัฐชยา ศรีขำ ม.1/7
7 22992 เด็กหญิงมณิสรา แป้นพยอม ม.1/7
8 22996 เด็กหญิงอรปรียา พิมพ์กลาง ม.1/7
9 23017 เด็กชายศรัณยพงศ์ ทิมช่วย ม.1/8
10 23062 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ปิ่นโต ม.1/9
11 22301 เด็กชายณัฐกิตติ์ ไทยขำ ม.2/4
12 22307 เด็กชายนรภัทร์ สำราญ ม.2/4
13 21623 เด็กชายเกียรติชัย หงอนไก่ ม.3/1
14 21624 เด็กชายชัยวิชญ์ เปรื่องประสพ ม.3/1
15 21626 เด็กชายต้นตระการ หนองคาย ม.3/1
16 21627 เด็กชายทิวัตถ์ วรรณทวี ม.3/1
17 21628 เด็กชายแทนโยธิน คำภาพักตร์ ม.3/1
18 21631 เด็กชายปุรเชษฐ์ ศิริเขตรกิจ ม.3/1
19 21632 เด็กชายพชรพล บัวคำ ม.3/1
20 21633 เด็กชายพันธกานตร์ พูลเพียร ม.3/1
21 21640 เด็กชายอามิน สุขเพ็งดี ม.3/1
22 21644 เด็กหญิงชนัญชิดา นุ้ยวังทอง ม.3/1
23 21654 เด็กหญิงรติรส คำปล้อง ม.3/1
24 20840 นายชิติพัทธ์ พัฒนศิริ ม.5/9
25 20855 นายสุรพล จูมภาลี ม.5/11