ชุมนุม ท่องโลกอาเซียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22765 เด็กหญิงศศิชา เชตุสุวรรณ์ ม.1/2
2 22924 เด็กหญิงจุฑามาศ คลุ่ยทอง ม.1/6
3 22944 เด็กหญิงวรพิชชา จันทรังษ์ ม.1/6
4 22948 เด็กหญิงอมรรัตน์ ชำนิเขตรการณ์ ม.1/6
5 23116 เด็กชายธนาดุล ทวีวัฒน์ ม.1/11
6 23124 เด็กชายศุภกฤต แจ่ม?สว่าง? ม.1/11
7 23147 เด็กหญิงเมทิณี อินทอง ม.1/11
8 21677 เด็กหญิงญารินดา นาคพงษ์ ม.3/2
9 21678 เด็กหญิงณัฎฐรียา สุวรรณครู ม.3/2
10 21683 เด็กหญิงนินนาท จีระดิษฐ์ ม.3/2
11 21684 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทนูศร ม.3/2
12 21686 เด็กหญิงปวันรัตน์ เริงกสิวิทย์ ม.3/2
13 21687 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปิ่นโต ม.3/2
14 21691 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ปรากริม ม.3/2
15 21802 เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเกตุ ม.3/5
16 21806 เด็กหญิงจิณห์นิภา หวังผล ม.3/5
17 21809 เด็กหญิงธนภรณ์ แรงการนา ม.3/5
18 21810 เด็กหญิงนฤมล กางทา ม.3/5
19 21815 เด็กหญิงพศิกา กันทะ ม.3/5
20 21818 เด็กหญิงรัฐนันท์ เพียรเกษกิจ ม.3/5
21 21819 เด็กหญิงวรภัทรา จูมโสดา ม.3/5
22 21820 เด็กหญิงวรรณภา อยู่เปรม ม.3/5
23 21822 เด็กหญิงศรสวรรค์ศิริ บางมณี ม.3/5
24 21823 เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนจรรยา ม.3/5
25 21867 เด็กชายกฤตเมธ สนฉาย ม.3/7
26 21871 เด็กชายธนกร ซื้อมีชัย ม.3/7
27 21875 เด็กชายปิติโชค เรืองเขตพิศ ม.3/7
28 21877 เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์เขียน ม.3/7
29 21879 เด็กชายวีรเดช ภักดี ม.3/7
30 21881 เด็กชายอภิสิทธิ์ พิมพ์จันทร์ ม.3/7