ชุมนุม การจัดสวนแก้ว
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22731 เด็กชายธนาวุฒิ กังวาฬ ม.1/2
2 22745 เด็กหญิงณัชชา ครุฑจีน ม.1/2
3 22920 เด็กหญิงกชพรรณ คันทชิต ม.1/6
4 22922 เด็กหญิงกุสุมา ไพรสิงห์ ม.1/6
5 22928 เด็กหญิงณัฐพร วงษ์อำไพ ม.1/6
6 22208 เด็กหญิงปรัชญาณี พูลสวัสดิ์ ม.2/1
7 22209 เด็กหญิงปัณณ์ลิตตา พูลพิพัฒน์ ม.2/1
8 22211 เด็กหญิงพรรณ์ธิวา จันทร์ประเสริฐ ม.2/1
9 22215 เด็กหญิงสาธิกา พุทธลา ม.2/1
10 22228 เด็กหญิงจารุภัทร ประสิทธิ์ธัญญกิจ ม.2/2
11 22232 เด็กหญิงณัฐณิชา ประชาชัย ม.2/2
12 22233 เด็กหญิงณัฐรำไพ พุ่มจำปา ม.2/2
13 22238 เด็กหญิงประภัสสร นึกคิด ม.2/2
14 22241 เด็กหญิงพีรชยา พุ่มทอง ม.2/2
15 22242 เด็กหญิงภัทราพร นาคพันธ์ ม.2/2
16 22244 เด็กหญิงมุทิตา สีแตง ม.2/2
17 22250 เด็กหญิงสิริกัญญา เผ่าชวด ม.2/2
18 22251 เด็กหญิงสุธาสินี คำกลึง ม.2/2
19 22254 เด็กหญิงอรรวินท์ คุณาพลเทวินท์ ม.2/2
20 22256 เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรจีน ม.2/2
21 22434 เด็กหญิงณัฐชยา เเสงกฤษสุวรรณ์ ม.2/7
22 22443 เด็กหญิงเบญญาภา สุพรรณ ม.2/7
23 22445 เด็กหญิงพรรณภัทร จ่างแก้ว ม.2/7