ชุมนุม พระและเครื่องราง
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22828 เด็กชายธนพรรณน์ คำภา ม.1/4
2 22832 เด็กชายปฏิภาณ พงษ์เขียว ม.1/4
3 21768 เด็กชายอภิรักษ์ เกษระกำ ม.3/4
4 21408 นางสาวขวัญฤทัย หาญสาริกิจ ม.4/2
5 21426 นางสาวสุดารัตน์ ขุนทอง ม.4/2
6 21407 นางสาวกัญญากาณฑ์ เพ็ชจันทร์ ม.4/3
7 21411 นางสาวชนมล เถื่อนวิถี ม.4/3
8 21423 นางสาวสิริญญา หอมไรย์ ม.4/3
9 21414 นางสาวดวงกมล วงษ์สาธุภาพ ม.4/4
10 21418 นางสาวพัตรพิมล จรรยหาญ ม.4/4
11 21089 นายปรเมศ สีดำ ม.4/6
12 21201 นายกิตติศักดิ์ เลี่ยมมาตร์ ม.4/6
13 22171 นายอนวัช ชำนาญชัด ม.4/6
14 21120 นายกีรติ เกิดสวัสดิ์ ม.4/8
15 20078 นายภัทรพล หริ่งรอด ม.6/1
16 20300 นายธนธรณ์ ขำสุวรรณ์ ม.6/1
17 20089 นางสาวณัฐธิดา พูลกสิกรณ์ ม.6/1
18 20323 นางสาวปณิตตรา วรสิทธิ์ ม.6/1
19 20092 นางสาวพาขวัญ ปรากริม ม.6/2
20 20096 นางสาววรรณวิสา ดีพันธ์ ม.6/2
21 21605 นางสาวทิพย์เกษร ขันธเวทย์ ม.6/2
22 22062 นางสาววรัณยา ฮาดสม ม.6/2
23 20455 นายสุทัศน์ พูลพุกยี่ ม.6/6
24 22084 นายเทพทัต วงษ์วิทยา ม.6/6
25 22086 นายธิติวุฒิ สดศรี ม.6/6