ชุมนุม สรภัญญะ/เเปล
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22966 เด็กชายภควัชร สุวาท ม.1/7
2 21643 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสนานุช ม.3/1
3 21657 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลอยชื่น ม.3/1
4 21659 เด็กหญิงสุกันยา เเซ่ต๋อย ม.3/1
5 21805 เด็กหญิงขวัญฤทัย เกษตรกรณ์ ม.3/5
6 21501 นางสาวสุพิชญา สุขโรชนี ม.4/2
7 21485 นางสาวธนิตา อนุศาสนันท์ ม.4/4