ชุมนุม สื่อกระดาษสีสวย
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23145 เด็กหญิงภัทราภรณ์ กระจิว ม.1/11
2 22253 เด็กหญิงอภิสุตา พินิจมนตรี ม.2/2
3 21897 เด็กหญิงภัคจิรา บุญยะคงรัตน์ ม.3/7
4 21904 เด็กหญิงสุภัชชา ตั้งสกุลวัฒนชัย ม.3/7
5 21147 นางสาวปฏิพัทธ์ แกล้วกล้า ม.4/7
6 21152 นางสาวรัตนมน นิ่มพระยา ม.4/7
7 20831 นางสาววริศรา วาชะอุ้ม ม.5/1
8 20665 นางสาวไปรยา พึ่งแก้ว ม.5/3
9 20667 นางสาวพัชรพร สุขสำราญ ม.5/3
10 20668 นางสาวยุวธิดา ถะเกิงผล ม.5/3
11 20823 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งสกุลวัฒนชัย ม.5/3
12 20830 นางสาวพลอยชมพู นาคพงษ์ ม.5/3
13 20651 นางสาวกนกวรรณ อรัญชราธร ม.5/4
14 20666 นางสาวพรรวินท์ สังข์ทอง ม.5/4
15 20817 นางสาวกุลภัสสร์จุฑา กฤติกรเรืองธนา ม.5/4
16 20824 นางสาวณัฐรดา นพรัตน์ ม.5/4
17 20616 นางสาวปณิตา พยัคโฆ ม.5/7
18 20619 นางสาวปาลินี ไทยนิยม ม.5/7
19 20625 นางสาววิภาวรรณ แสงรัศมี ม.5/7
20 20779 นางสาวปวเรศ สุพัฒน์ ม.5/7
21 20692 นางสาวกนกวรรณ ประสิทธิการ ม.5/8
22 20702 นางสาวณฤมล เกตุเหล็ก ม.5/8
23 21538 นางสาวณัชชารีย์ ธนกิตติ์โชติวัตร ม.5/8
24 20669 นางสาวศิริวิมล เส็งหนองแบน ม.5/9
25 21621 นางสาวทมนวรรณ เพียรเกษกิจ ม.5/11