ชุมนุม แอโรบิค
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22738 เด็กชายสุธี รุ่งเรือง ม.1/2
2 22837 เด็กชายยศพร แก้วกันหา ม.1/4
3 22843 เด็กชายแสงหิรัณย์ บุดดี ม.1/4
4 22935 เด็กหญิงพรทิวา สุธีรังสรรค์ ม.1/6
5 23020 เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์จันทร์ ม.1/8
6 23026 เด็กหญิงนวภรณ์ นาคภู่ ม.1/8
7 23034 เด็กหญิงไพรินทร์ จันทร์ชื่น ม.1/8
8 23036 เด็กหญิงหทัยรัตน์ วรศิริ ม.1/8
9 23080 เด็กชายบวรภัค พรมโคตร์ ม.1/10
10 21694 เด็กหญิงวรรณิดา จันทร ม.3/2
11 21695 เด็กหญิงวรางคณา พรหมจักร ม.3/2
12 22039 เด็กหญิงบัณฑิตา อินเล็ก ม.3/11
13 22047 เด็กหญิงมีนา สุริยกานต์ ม.3/11
14 22052 เด็กหญิงวิมลสิริ พุฒแก้ว ม.3/11
15 22054 เด็กหญิงสุชานาฏ เรืองกสิกรณ์ ม.3/11
16 22056 เด็กหญิงอริสา ปัญญาไข ม.3/11
17 20771 นางสาวกัญญาณัฐ มงคลไทย ม.5/7
18 20781 นางสาวปิยอร ทองมุสิก ม.5/7
19 20790 นางสาวลออรัตน์ ลบลม ม.5/7
20 20792 นางสาวศุภวดี ธีรนุชพงศ์ ม.5/7
21 20861 นางสาวณัฐธิดา วัชรดิษฐ์ ม.5/7
22 20862 นางสาวนภาพรรณ์ มากมี ม.5/7
23 20863 นางสาวนลินนิภา พลศักดิ์ ม.5/7
24 20869 นางสาวศิริรัตน์ บุญลักษณ์ ม.5/7
25 20934 นางสาวศุลีพร เสริมศรีพงษ์ ม.5/7