ชุมนุม ฟุตบอล
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22742 เด็กชายเอกรัญย์ อินเล็ก ม.1/2
2 22834 เด็กชายพัลลภ หัสเเดง ม.1/4
3 22838 เด็กชายยศภัทร จันทร์เอี่ยม ม.1/4
4 22865 เด็กชายคณพศ แจ้งถิ่นป่า ม.1/5
5 22866 เด็กชายจตุพร ฉวีจันทร์ ม.1/5
6 22876 เด็กชายศรัณย์ ม่วงแก้ว ม.1/5
7 22880 เด็กชายอิศรา รักธรรม ม.1/5
8 22882 เด็กหญิงชญาภรณ์ กีตา ม.1/5
9 22909 เด็กชายเจษฎา ดอนแนไพร ม.1/6
10 23006 เด็กชายธนกฤต แม่นศร ม.1/8
11 23011 เด็กชายรพีพัทร ชูโตศรี ม.1/8
12 23015 เด็กชายวีรภัทร นามบุรี ม.1/8
13 23070 เด็กชายชนินทร์ บุญรักษา ม.1/10
14 23071 เด็กชายญาณวิทย์ ศีลแดนจันทร์ ม.1/10
15 23073 เด็กชายณัฐวัฒน์ เจนการนา ม.1/10
16 23074 เด็กชายแทนคุณ วงษ์วิกิจการ ม.1/10
17 23076 เด็กชายธนวัตร ทองคำดี ม.1/10
18 23079 เด็กชายน้ำเพชร นวมเพชร ม.1/10
19 23091 เด็กชายอนุภัทร บุญ?ศรี? ม.1/10
20 22218 เด็กชายธีทัตธิษณ์ โคชา ม.2/2
21 22266 เด็กชายพิภู วัฒนเกษกรณ์ ม.2/3
22 22337 เด็กชายจตุพล ศรีพนมวัลย์ ม.2/5
23 22405 เด็กหญิงนภานันท์ ไชยนามสถิตย์ ม.2/6
24 22421 เด็กชายนพกร นพรัตน์ ม.2/7
25 22423 เด็กชายปุณญพัชญ์ มณีกระจ่างวงศ์ ม.2/7
26 22425 เด็กชายรชยศ เจริญพะกุไพศาล ม.2/7
27 22427 เด็กชายศักดิ์ระพี ประชุณหะ ม.2/7
28 22457 เด็กชายกรวิชญ์ ชาติสุทธิ์ ม.2/8
29 22459 เด็กชายก้องภพ คล้ายสุข ม.2/8
30 22466 เด็กชายนภสินธุ์ อำดวนตาล ม.2/8
31 22472 เด็กชายยศกร บุญเกิด ม.2/8
32 22474 เด็กชายวรวิช พันธุ์เขียน ม.2/8
33 22528 เด็กชายจิรภาส โสภณรัตนกุล ม.2/10
34 22539 เด็กชายนฤนาท วนไธสง ม.2/10
35 22552 เด็กชายสิทธิชัย แข็งสาริกรณ์ ม.2/10
36 22555 เด็กหญิงจิตติภัทรา โทนทอง ม.2/10
37 22557 เด็กหญิงตะวันฉาย ท้วมคล้าย ม.2/10
38 22575 เด็กชายศุภวิชญ์ พันธ์เขียน ม.2/11
39 22580 เด็กหญิงจริยา แสงเทียนชูตระกูล ม.2/11
40 21666 เด็กชายพงศภัค สินประเสริฐ ม.3/2
41 21668 เด็กชายรตนวรพล ใยคง ม.3/2
42 21826 เด็กชายไกรวุฒิ ศรีกาญจนวงษ์ ม.3/6
43 21829 เด็กชายธราเทพ ยามา ม.3/6
44 21834 เด็กชายศุภกร อยู่สิงห์ ม.3/6
45 21837 เด็กชายสุวรรณภูมิ คเชนทรพรรค ม.3/6