ชุมนุม วอลเลย์บอล
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22746 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ดุลยชาติ ม.1/2
2 22748 เด็กหญิงทัศวรรณ ใยโพธิ์ ม.1/2
3 22756 เด็กหญิงประภาสิริ มีสวัสดิ์ ม.1/2
4 22760 เด็กหญิงวริศรา สีรักษา? ม.1/2
5 22830 เด็กชายธิติวุฒิ อยู่ทรัพย์ ม.1/4
6 22847 เด็กหญิงชนิดาภา ต่อพันธุ์ ม.1/4
7 22861 เด็กหญิงไอยรา โพธิ์คำ ม.1/4
8 22888 เด็กหญิงธัญญา จันทโร ม.1/5
9 22906 เด็กหญิงอาริสรา มุทิตา ม.1/5
10 23002 เด็กชายฑิวากร สุภบุตร ม.1/8
11 23028 เด็กหญิงพรภนาพรรณ ทรงพระ ม.1/8
12 23030 เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูประเสริฐ ม.1/8
13 22323 เด็กหญิงญาณิศา บัวกลั่น ม.2/4
14 22324 เด็กหญิงณัฐสุดา จำเนียรศิลป์ ม.2/4
15 22327 เด็กหญิงธันยาพรณ์ สอาดเนตร์ ม.2/4
16 22328 เด็กหญิงน้ำเพชร เงินเล็ก ม.2/4
17 22329 เด็กหญิงเบญญาภา ฉุยฉาย ม.2/4
18 22335 เด็กหญิงอริสา กวรพฤกษ์ ม.2/4
19 22479 เด็กหญิงชลธิชา ชินคำ ม.2/8
20 22483 เด็กหญิงนิตยา จันทรเดช ม.2/8
21 22489 เด็กหญิงพิมพ์พิภา จันทรภาค ม.2/8
22 22491 เด็กหญิงวริศรา สัตย์ธรรม ม.2/8
23 22579 เด็กหญิงเกศริทร์ นิลสาริกา ม.2/11
24 22591 เด็กหญิงเบญญาภา อภิชาติ ม.2/11
25 22594 เด็กหญิงปิ่นประภา โพธิ์มี ม.2/11
26 22602 เด็กหญิงสิรินทรา พะนาน ม.2/11
27 21703 เด็กหญิงอมรรัตน์ คงคู่บุญ ม.3/2
28 21801 เด็กชายเอกภัทร เนาวกูล ม.3/5
29 21920 เด็กชายวีรภัทร ประสิทธิ์ ม.3/8
30 21940 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มพงษ์ ม.3/8
31 22003 เด็กหญิงเทวสุคนธ์ ตันพิริยะกุล ม.3/10
32 22005 เด็กหญิงนิภาพร ขยันกสิกรรม ม.3/10
33 22008 เด็กหญิงพรญาณี สำราญ ม.3/10
34 22012 เด็กหญิงวัชรินทร์ กลิ่นเกตุ ม.3/10
35 22016 เด็กหญิงฬุริยา เจตเขตกรณ์ ม.3/10
36 23178 นายจักรภัทร โพธิ์เงิน ม.4/5
37 23185 นางสาวนภาพร แก่นจันทร์ ม.4/5
38 21471 นายธนกร วัสแสง ม.4/9
39 23206 นายสราวุธ จูเปีย ม.4/9
40 20604 นางสาวกนกวรรณ รักธัญการ ม.5/8
41 20614 นางสาวธมลวรรณ รอดเพชร ม.5/9
42 20623 นางสาวมีสุข แสงอังคนาวิน ม.5/9
43 20342 นายนนทกาญ พันธ์สูงเนิน ม.6/10
44 22145 นายศุภวิชญ์ พรมตา ม.6/11
45 22158 นางสาวศิริรัตน์ เวชจำนงค์สังข์ ม.6/11