ชุมนุม เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21210 นายปรมินทร์ คงปรือ ม.4/11
2 21222 นางสาวชุติมา วัดเกลี้ยวพงษ์ ม.4/11
3 21230 นางสาวมาติกา เมืองจันทร์ ม.4/11
4 21236 นางสาวสุนิตา ศรีนารถ ม.4/11
5 21494 นางสาววรรณษา ตะกรุด ม.4/11
6 20866 นางสาววฤณดา ภวกวินโชติ ม.5/4
7 20966 นางสาวภาศิณี รักไทย ม.5/4
8 20914 นายปฏิภาณ โกดี ม.5/11
9 20695 นางสาวชนกนันท์ ดิษเจริญ ม.5/11
10 20696 นางสาวชุติกาญจน์ บุญวัตน์ ม.5/11
11 20698 นางสาวณัฐนันท์ เจนเขตรกิจ ม.5/11
12 20699 นางสาวธารารัตน์ สัตย์ธรรม ม.5/11
13 20712 นางสาวเอื้อการย์ สุวิชา ม.5/11
14 22674 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เพ็ชร ม.5/11
15 22681 นางสาวเมขลา วิมลมุข ม.5/11
16 22682 นางสาววรัญญา เหล่าลูกอินทร์ ม.5/11
17 22685 นางสาวสรัญญา จันทร ม.5/11
18 22058 นางสาวชมพูนิกข์ เพ็งอุ่น ม.6/1
19 22063 นายวุฒิเศรษฐ ประมูลทรัพย์ ม.6/3
20 20328 นางสาวลภัสรดา คุ้มไพรี ม.6/3
21 20315 นางสาวฉันทิศา มีโพธิ์ ม.6/4
22 20326 นางสาวเพ็ญธนาลัย คณฑา ม.6/4
23 20361 นางสาวชุติมา คงห้วยรอบ ม.6/4
24 22073 นางสาวรัตณากร แย้มเกตุ ม.6/4
25 20454 นายสรัญ วรรณสิงห์ ม.6/6